Forum ana sayfa 18. Hukuk Dairesi 2015/13249 E. , 2016/12774 K.

18. Hukuk Dairesi 2015/13249 E. , 2016/12774 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516459
Konum: İstanbul18. Hukuk Dairesi 2015/13249 E. , 2016/12774 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, ... Köyü 1682 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılmışsa da hüküm kurmaya elverişli değildir.
Şöyle ki;
Yargıtayın yerleşmiş uygulamalarına göre, özel bir neden bulunmadıkça tarım arazilerinin olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelir üzerinden bilimsel yöntemle yapılacak değerlendirmede, münavebeye alınacak ürünler için o yer gıda, tarım ve hayvancılık il/ilçe müdürlüğünün dekar başına ortalama verim, üretim gideri ve toptan satış fiyatına ilişkin verilerinin esas alınması gerekir. Değerlendirme tarihi 2014 yılı olduğuna ve bu yılın eksterm bir yıl olduğuna ilişkin herhangi bir tespit bulunmadığına göre dava konusu taşınmazın değerlendirilmesinde ....Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünün 2014 yılına ait verileri esas alınması gerekirken ... verilerinin ortalamasının alınması suretiyle bedel belirleyen bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edenlerden davalı tarafa iadesine, 08.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları