23. Hukuk Dairesi 2016/3660 E. , 2016/4546 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/3660 E. , 2016/4546 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:10

23. Hukuk Dairesi 2016/3660 E. , 2016/4546 K.

"İçtihat Metni"
...
BİRLEŞEN 2012/630 ESAS SAYILI DAVADA
DAVACILAR : 1-... 2-... Vekilleri Av. ...
BİRLEŞEN 2012/630 ESAS SAYILI DAVADA
FER'İ MÜDAHİLLER: 1-... 2-...
BİRLEŞEN 2012/75 ESAS SAYILI DAVADA
BİRLEŞEN 2012/77 ESAS SAYILI DAVADA
BİRLEŞEN 2012/78 ESAS SAYILI DAVADA
BİRLEŞEN 2012/79 ESAS SAYILI DAVADA
BİRLEŞEN 2012/119 ESAS SAYILI DAVADA
BİRLEŞEN 2012/230 ESAS SAYILI DAVADA
BİRLEŞEN 2012/231 ESAS SAYILI DAVADA

Taraflar arasındaki asıl ve birleşen 2012/630 Esas sayılı davada kooperatif genel kurul kararının iptali ile birleşen itirazın iptali davalarının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen 2012/630 Esas sayılı davanın kabulüne, diğer birleşen davaların ise reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde asıl ve birleşen 2012/630 Esas sayılı davada davalı-birleşen davalarda davacı kooperatif vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -
Asıl davada davacı vekili, müvekkilinin üyesi olduğu davalı kooperatifin 24.06.2012 tarihli olağan genel kurulun 6. gündem maddesinde alınan kararın ek ödeme niteliğinde olduğunu, karar nisabına uyulmadan alındığını ileri sürerek, mutlak butlanla yok hükmünde olduğunun tespitini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Birleşen 2012/630 Esas sayılı davada davacı vekili, 24.06.2012 tarihli genel kurulun geçersizliğinin tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
../..
S.2.

Birleşen 2012/630 Esas sayılı davada davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Birleşen, 2012/75, 2012/77, 2012/78, 2012/79, 2012/119, 2012/230, 2012/231 Esas sayılı davalarda davacı vekili, davalıların kooperatife olan borçlarını ödemediklerini, yapılan takibe haksız olarak itiraz edildiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile %40 icra inkâr tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
Birleşen, 2012/75, 2012/77, 2012/78, 2012/79, 2012/119, 2012/230, 2012/231 Esas sayılı davalarda davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına üyeler arasındaki hak ve yükümlülüklerde eşitlik prensibine aykırı olduğu gerekçesiyle, asıl dava ve birleşen 2012/630 Esas sayılı davanın kabulüne, birleşen, 2012/75, 2012/77, 2012/78, 2012/79, 2012/119, 2012/230, 2012/231 Esas sayılı davaların reddine karar verilmiştir.
Karar, asıl ve birleşen 2012/630 Esas sayılı davada davalı, birleşen, 2012/75, 2012/77, 2012/78, 2012/79, 2012/119, 2012/230, 2012/231 Esas sayılı davalarda davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Asıl dava ve birleşen 2012/630 E. sayılı dava kooperatif genel kurul kararının iptali istemine ilişkin olup 1163 sayılı Yasadan kaynaklanan bir uyuşmazlık olduğundan, aynı Yasa'nın 99/2. maddesi gereği basit yargılama usulü ile çözümlenmesi gereken davalardandır.
Bu nedenle yazılı yargılama usulüne tabi olan itirazın iptali davaları ile birleştirilmesi mümkün değildir. Bu durumda itirazın iptaline ilişkin davaların tefrik edilerek yargılamanın yürütülmesi ve genel kurul kararının iptaline ilişkin davanın itirazın iptali davaları bakımından bekletici mesele yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
2-Bozma nedenine göre, asıl ve birleşen 2012/630 Esas sayılı davada davalı, birleşen, ... sayılı davalarda davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün re'sen BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harçların istek halinde temyiz edene iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla