23. Hukuk Dairesi 2016/3653 E. , 2016/4295 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/3653 E. , 2016/4295 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:11

23. Hukuk Dairesi 2016/3653 E. , 2016/4295 K.

"İçtihat Metni"
...

Taraflar arasındaki alacak davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davalı şirket yönünden karar verilmesine yer olmadığına, diğer davalılar yönünden davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı ....mirasçıları vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkili ile davalı şirket arasında düzenlenen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereği davalı şirkete düşen bağımsız bölümlerin ferağının verildiğini, davalı şirketin sözleşme gereği tüm hakedişlerini alarak 3. kişilere tapudan temlik işlemlerini yaptırdığını anca....Müdürlüğü'nden müvekkiline bir kısım ceza kesilerek ceza ihbarnamesi geldiğini ve tapuda eksik beyan edilen toplam 2.930,81 TL harç, faiz ve ceza toplamının ödenmesinin istenildiğini, bu borcun sorumlusunun davalılar olduğunu ileri sürerek, müvekkili tarafından ödenen bu bedelin davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar ..., ..., ... vekili müvekkillerine husumet yöneltilemeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiş, diğer davalılar cevap vermemiştir.
Mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyiz istemi üzerine ....Karar sayılı ilamı ile somut olayda davacı arsa sahibinin üçüncü şahıslara sattığı arsa payının sözleşme gereğince kime düşen arsa payları olduğu araştırılmadığı, davalı yüklenicilere ait arsa paylarının, arsa sahibi tarafından vekil sıfatı ile satılması durumunda müvekkili talimatı ile hareket ettiğinin karine olduğu ve aksinin yüklenici tarafından ispat edilmesi gerektiği belirtilerek bozulmasına karar verilmiş, mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucu, vergi dairesi tarafından kesilen vergi cezalarından yüklenicinin sorumlu olduğu, yüklenici firmanın yargılama aşamasında tasfiye edildiği, davacı vekili şirketin ihyasını talep etmediği, ancak şirket ortaklarının şirketin bu borcundan dolayı şahsi mal varlığı ile sorumlu oldukları gerekçesi ile davalı şirket yönünden karar verilmesine yer olmadığına, diğer davalılar yönünden ise davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalı ..., ..., ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

../..
S.2.1- Davalı şirketin 13.10.1997 tarihinde.... olarak ünvan değiştirdiği, dava tarihinden sonra 07.01.2009 tarihinde ise faaliyetine son vererek ticaret sicilinden terkin edildiği anlaşıldığına göre mahkemece davacı yana şirket tüzel kişiliğinin ihya edilmesi amacıyla dava açmak için yetki ve kesin süre verilerek, şirketin ihyası ile taraf teşkilinin sağlanması ve sonrasında işin esasına girilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
2-Bozma nedenine göre, davalı ..., ..., ... vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı ..., ..., ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalılar yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla