23. Hukuk Dairesi 2016/3632 E. , 2016/4563 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/3632 E. , 2016/4563 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:11

23. Hukuk Dairesi 2016/3632 E. , 2016/4563 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Davacı tarafından açılan iflasın açılması davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı şirket temsilcisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı, davacı şirketin alacakları ile malvarlığının borçlarını karşılayacak durumda olmadığını, ödeme güçlüğü içerisinde bulunduğunu ileri sürerek, şirketin iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, tensip kararı ile takdir olunan iflas avansının bir kısmı olan 5.000,00 TL verilen süre içerisinde mahkemeler veznesine yatırıldığı, bakiyesinin ise yatırılmadığı, davacı şirketin aktif ve pasifini gösterir şekilde bilançosu ile alacaklılarının adreslerini gösterir şekilde listenin ve İİK. 178. maddesi uyarınca ibraz edilmesi gerektiği halde verilen kesin sürede ibraz edilmediği, İİK'nın 166. maddesi kapsamındaki ilanların da yaptırılmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı şirket temsilcisi temyiz etmiştir.
İİK'nın 179 ve 6102 sayılı TTK'nın 376. maddeleri uyarınca sermaye şirketleri kooperatifin borçlarının aktifinin fazla olması halinde idare ve temsilde yetkili kişilerin bu durumu mahkemeye bildirmeleri, hakimin re’sen tespit etmesi halinde iflas davasını devam ettirmesi gerekir.
Bu şekilde iflas bildiriminin re’sen takibi gerektiğinden giderlerin de HMK'nın 325. maddesine göre hazineden karşılanması mümkündür.
Somut olayda, davacı şirket pasiflerinin aktiflerinden fazla olduğunu bildirerek iflas talebinde bulunmasına göre, bu husus TTK'nın 376. ve İİK'nın 179. maddesi uyarınca borca batıklık bildirimi mahiyetinde olup; mahkemece masraflar HMK'nın 325. maddesi uyarınca hazineden karşılanarak davaya devam edilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeyle hüküm kurulması doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı şirket temsilcisinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla