23. Hukuk Dairesi 2016/3312 E. , 2016/4298 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/3312 E. , 2016/4298 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:12

23. Hukuk Dairesi 2016/3312 E. , 2016/4298 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
Vek. Av. ...

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, davalı kooperatifin, kur'a çekimi sonrasında oluşacak kat farkı ödemelerinin taksitli olarak ödenmesi amacıyla, kur'a çekilmeden önce davacı ve tüm üyelerden sadece isim ve imza bulunan 7 adet boş bono aldığını, davacıya kur'a sonucu fiyatı düşük dairenin çıkmasına rağmen boş olarak verilen senedin davalı tarafından 12.000,00 TL olarak doldurulmak suretiyle davacı aleyhine takip başlatıldığını, senedin anlaşmaya aykırı olarak doldurulması nedeniyle tahsile konulamayacağını karşılıklı borç ve alacakların hesaplanıp takas edilmesinden sonra kalan miktarın istenebileceğini ileri sürerek, davacının borçlu olmadığının tespiti ile %40'tan az olmamak üzere kötüniyet tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar, davacı vekilinin temyiz istemi üzerine, ilk bilirkişi raporu ve ikinci bilirkişi raporu arasında çelişki olmasına rağmen ikinci bilirkişi raporuna neden üstünlük tanındığının kararın gerekçesinde açıklanmadığı gerekçesi ile bozulmasına karar verilmiş, mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucu, davalı kooperatifin olağan genel kurul kararı uyarınca ödenmeyen ya da eksik ödenen aidatlar için bir defaya mahsus %15 cezai şart uygulanması kararlaştırıldığı, davacının temerrüde düşürülmediği kabul edilerek temerrüt faizi hesaplaması yapılmadan ödenmesi gereken aidat tutarının, 3.912,31 TL, %15 cezai şart borcu 586,85 TL olmak üzere davacı ortağın takip tarihi itibariyle toplam borç miktarının 4.499,16 TL olduğunun kabulü ile takibe esas 12.000,00 TL bono bedeli alacaktan kabul edilen toplam borç miktarının düşülmesi gerektiği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, davalı alacaklının kötüniyetli olmadığı gerekçesi ile kötüniyet tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.
Karar, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, taraf vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2-Dava, kooperatif üyesi olan davacının, kooperatife borcu olmadığının tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, temerrüt ihtarı olmadığından genel kurulda alınan %15 faiz oranına göre bir defaya mahsus faiz hesabı yapılan bilirkişi raporuna itibar edilerek hüküm kurulmuştur.
../..
S.2.

Kooperatif genel kurullarında alınan kararlar kooperatifle ortağı arasında yapılmış sözleşme hükmündedir. Bu nedenle taraflar arasındaki ilişkiye TBK 88 ve 120. maddelerde belirlenen akdi faiz ve temerrüt faizi uygulanmalıdır. Hâl böyle olmakla birlikte mahkemece bu yasal faiz oranlarının üzerine çıkılarak hüküm kurulması doğru olmamıştır. Ayrıca kooperatif ile ortağı arasında sözleşme ile belirlenen aidata faiz işletilmesi için ihtara gerek olmadığı göz önünde bulundurulup, her aidata son ödeme gününden itibaren TBK'nın 88. ve 120. maddelerinde belirlenen hususlar dikkate alınarak, davacının anapara ve faiz borcunun hesaplattırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı ve davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 03.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla