23. Hukuk Dairesi 2016/2903 E. , 2016/4638 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/2903 E. , 2016/4638 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:14

23. Hukuk Dairesi 2016/2903 E. , 2016/4638 K.

"İçtihat Metni"
...
Davacının açmış olduğu iflasın ertelenmesi davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 12.09.2014 tarih ve ... sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi müdahiller .... ve .... vekillerince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

-KARAR-
Davacı vekili, müvekkili şirketin su tesisat malzemeleri üretimi yaptığını, tamamı ödenmiş 5.000.000,00 TL sermayesinin bulunduğunu; metal sektöründeki fiyat dalgalanmaları, küresel ekonomik kriz, maliyet yükselmesi, ciro düşüşleri, müvekkili şirketin yanlış yatırımları ve finansal hataları ile alacakların da tahsilatında karşılaşılan güçlükler nedeniyle borca batık hale geldiğini; sermaye artışı, borçların yapılandırılması, hisse devri suretiyle yeni kaynak yaratılması, ortakların erteleme süresi boyunca kâr payı almayacaklarına ilişkin taahhütleri, şirket reorganizasyonu, iştiraklerdeki hisselerin satışı ve varlık arttırıcı önlemlerle borca batıklığın sona erdirileceğini ileri sürerek, iflasın bir yıl süreyle ertelenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Müdahil vekilleri, davanın reddini istemişlerdir.
Mahkemece, davacı şirketin borca batık olduğu ancak şirketin potansiyelinin borca batıklıktan kurtulma ümidini vermediği, iyileştirme projesinin uygulanma imkanının bulunmadığı; rapordan sonra sunulan yeni (revize) iyileştirme projesinin değerlendirilmesinin mahkemenin görevi olmadığı, davacının borca batıklık nedeni olarak gösterdiği hususların bir kısmının şirket ile doğrudan ilgili olmayıp, piyasa koşullarına ilişkin bulunduğu ve davacı şirketin bu koşullara müdahalesinin söz konusu olamayacağı, piyasa koşullarının erteleme sureti ile davacının alacaklılarına yüklenmesinin de kabul edilemeyeceği gerekçesiyle, erteleme talebinin reddine ve davacı şirketin iflasına dair verilen karar, davacı ... müdahil .... vekilinin temyiz istemi üzerine, Dairemizin 12.09.2014 tarih ve .... sayılı ilamıyla, temyiz dilekçesinin yasal süresinden sonra verilmiş olması ve harcının da yatırılmadığının anlaşılmasına göre müdahil .... vekilinin temyiz isteminin reddine, davacı vekilinin temyiz itirazları yönünden yapılan incelemede; yaptırılan bilirkişi incelemesinden sonra davacı şirket tarafından sunulan yeni iyileştirme projesinin incelenmesi, mahkemece, revize proje sunulamayacağına dair gerekçe ile kabul görmemiş ise de, mahkemenin hükmüne dayanak kılınan Dairemiz kararlarının özellikle bilirkişinin iflasın ertelenmesi davalarında davacı şirkete danışmanlık yaparcasına yol gösteremeyeceği ve davacı şirketin revize proje sunmaya zorlanamayacağına yönelik olduğu, davacının gerek yargılama aşamasında beliren duruma ve gerek süreç içinde ortaya çıkabilecek yeni ekonomik şartlara göre iyileştirme projesini düzeltmesi ve geliştirmesinin mümkün bulunduğu, bu şekilde sunulan projenin uygulabilirliği ve özellikle yargılamayı uzatmaya yönelik olup olmadığı ve üzerinde yeni bir bilirkişi incelemesi yapılmayı gerektirip
../..
S.2.


gerektirmediğinin hakim tarafından denetlenmesi ve samimi olmayan tutumlara izin verilmemesi gerektiği, öte yandan borca batıklıktan kurtulmayı sağlayabilecek şekilde düzeltilmiş projelerin de usuli sebeplerle inceleme dışı tutulmasının yasal şartları sağlayan şirketlerin iflasın ertelenmesi imkânından mahrum bırakılması anlamına geleceği, davacı yanca sunulan yeni ve düzeltilmiş projede, ortakların kâr payı almayacağına, iştiraklerin kârlarını davacı şirkete aktaracaklarına, sermaye artışı tutarının 1.000.000,00 TL yerine 4.000.000,00 TL'ye çıkartıldığına, üç yıllık süreçte iştiraklerin toplamda 2.760.000,00 TL tutarında borç vereceklerine ve iflasın ertelenmesi süreci içinde borcun ödenmesini istemeyeceklerine ve grup şirketlerinin davacının üretiminin bir kısmını alacağına ilişkin taahhütlerin belgelendiği, özellikle sermaye artışının değiştirilen tutarının dörtte biri de revize projenin verildiği tarih itibariyle ödendiğine dair de dekont ibraz edildiği, 6102 sayılı .... 376. maddesinde gösterilen sırada sona geçme anlaşmasına ilişkin hükümler başta olmak üzere, uzun vade ile borç verme taahhütleri ve yaratılacağı ileri sürülen kaynak tutarı dikkate alınarak yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırılması yerine yazılı nedenlerle iflasa karar verilmesi doğru görülmediği belirtilerek bozulmuştur.
Bu kez, müdahiller .... ve ....vekilleri karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
1-Müdahil .... vekilinin temyiz isteminin, yasal sürede yapılmadığından dolayı, HUMK'nın 432. maddesi uyarınca reddine ilişkin Dairemiz kararına karşı, istemin süresinde olduğu ileri sürülerek başvuruda bulunulması üzerine yapılan incelemede, temyiz isteminin süresinde olmadığı anlaşılmakla adı geçen müdahil vekilinin karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
2-Müdahil .... vekilinin karar düzeltme itirazlarına gelince;
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme itirazlarının reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, müdahil .... vekilinin karar düzeltme isteminin, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, müdahil ... vekilinin karar düzeltme itirazlarının REDDİNE, 08,40 TL harç ve takdiren 261,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak ... gelir kaydedilmesine, peşin alınan harcın bankaya istek halinde iadesine, 20.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla