23. Hukuk Dairesi 2016/1683 E. , 2016/4689 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/1683 E. , 2016/4689 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:15

23. Hukuk Dairesi 2016/1683 E. , 2016/4689 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
ASIL DAVADA DAVACI-KARŞI
DAVADA DAVALI : ...
Vek. Av. ...
ASIL DAVADA DAVALI-KARŞI
DAVADA DAVACI : ... Vek. Av. ...

Taraflar arasındaki alacak ve tazminat davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün asıl davada davalı-karşı davada davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde asıl davada davalı-karşı davada davacı vekili Av. ... ile asıl davada davacı-karşı davada davalı kooperatif yönetim kurulu başkanı .... ve yönetim kurulu üyesi... gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, sözleşmenin mahkeme kararıyla feshedildiğini ve kararın kesinleştiğini ileri sürerek, imalat bedelinin tahsilini; karşı davada, karşı davacı vekili, yüklenicinin üçüncü kişilere devrettiği bağımsız bölümlerin değerinin ve menfi zararın, asıl davadaki alacaktan mahsubu ile artan miktarın tahsilini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, bozma ilamı ve bilirkişi raporları dikkate alınarak, asıl davanın kabulüne, karşı davanın reddine karar verilmiştir.
Karar, davalı-karşı davacı vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davalı- karşı davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2-Mahkemece uyulan bozma ilamında; fesih, tapu iptal ve tescil talebine ilişkin, ... 2004/58 karar sayılı dosyada; tevhidden önce arsa sahibine ait parseller üzerinde yer aldığı bildirilen bir kısım bağımsız bölümlerle ilgili tefrik kararı verilerek, başka esasa kaydedildiği, eldeki dosyada ise karşı davadaki talepler dikkate alındığında, tefrik edilen bu dosyanın getirtilip incelenerek, belirtilen bağımsız bölümlerin arsa sahibine ait parseller üzerinde kaldığının kesin olarak saptanmak ve sonucu değerlendirilmek suretiyle bir karar verilmesi gerektiği bildirilmiş ise de; bozma ilamının gereğinin yerine getirilmediği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, mahkemece yapılması gereken iş; tefrik edilen dosyanın akıbetinin araştırılıp, gerektiğinde sonucunun beklenerek, karşı davadaki bu bağımsız bölümlerin değerine ilişkin talebin değerlendirilip, uygun bir karar verilmesinden ibarettir.
.../...
S.2

Açıklanan nedenlerle, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) bentte açıklanan nedenlerle, davalı-karşı davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 1.350,00 TL duruşma vekalet ücretinin asıl davada davacı-karşı davada davalı kooperatiften alınarak, asıl davada davalı- karşı davada davacıya verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla