23. Hukuk Dairesi 2016/1026 E. , 2016/4786 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/1026 E. , 2016/4786 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:18

23. Hukuk Dairesi 2016/1026 E. , 2016/4786 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
ASIL DAVADA DAVACI-BİRLEŞEN DAVADA
ASIL DAVADA DAVALILAR-BİRLEŞEN DAVADA
DAVACILAR : 1-... 2-... 3-... 4-... 5-... Vekilleri Av. ...

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın reddine, birleşen davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün asıl davada davacı-birleşen davada davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde asıl davada davacı-birleşen davada davalı vekili Av. ... ile asıl davada davalılar-birleşen davada davacılar vekili Av. ...'in gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- KARAR -
Asıl davada davacı vekili, davalı arsa maliki ile müvekkili arasında imzalanan 14.08.2007 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca inşaatın 30.05.2008 tarihinde bitirilmesiyle müvekkiline isabet eden bağımsız bölümlerin satış yetkisinin verileceğinin düzenlendiğini, müvekkilinin inşaatı sözleşmede belirlenen süreden önce bitirdiğini, 2008 Mayıs ayından beri davalıların inşaatı kullandığını, yapı kullanım izin belgesini de aldığını, davalının C Blok 8 no'lu bağımsız bölümün tapu kaydını 30.05.2008 tarihinde müvekkiline devretmesi gerekirken devir işlemini yapmadığını ileri sürerek, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla dava konusu bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tescilini talep ve dava etmiştir.
Asıl davada davalı vekili, davacının inşaatı 30 aylık gecikme ile 14.10.2010 tarihinde teslim ettiğini, geç teslim nedeniyle kira alacağı bulunduğunu, havuzun kaçak olduğunu, elektrik abonelikleri yapılmadığından zarara uğradığını, klimaların takılmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Birleşen davada davacılar vekili, sözleşmede yer alan havuzun kaçak yapılması nedeniyle 6.700,00 TL maliyet olduğunu, sözleşme anahtar teslim olmasına rağmen trafodan siteye enerji nakil inşaatının yapılmadığından 35.000,00+KDV ödeyerek müvekkilleri murisinin yaptırdığını, taahhüt ettiği tarihte yapı kullanım izin belgesi alamadığından şantiye elektriği kullanarak zarara uğradıklarını, 15 adet klima montajının müvekkili tarafından yapıldığını, Belediyeden ilişiksiz ve rayiç bedel yazılarını almak için iskân ve imar harçlarının müvekkilleri tarafından 16.485,15 TL olarak yatırıldığını ileri sürerek, şimdilik 65.000,00 TL'nin tahsilini talep ve dava etmiş, ıslah yoluyla talebini 80.515,00 TL'ye arttırmıştır.
../..
S.2.

Birleşen davada davalı vekili, davacılar murisinin ihtirazi kayıt koymadan inşaatı fiilen teslim aldığını, inşaat ruhsatı alınmasından sonra sözleşmenin yapıldığını ve murisin tadilat projesi hususunda yetki vermediği gibi kendisininde girişimde bulunmadığını, trafo yapma yükümlülüğü olmadığını, imar harcının ana taşınmaz malikine ait bir borç olup inşaatla ilgili bir harç olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, dosya kapsamı ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; asıl davada davacı-birleşen davada davalının kendisine isabet eden bağımsız bölümün tescilini isteyebilmek için kendi edimini eksiksiz yerine getirmesi gerektiği, sözleşmenin 2. maddesi gereğince yapımı kararlaştırılan havuzun ruhsatsız olduğu ve bu eksikliğin giderilmesi için 6.700,00 TL masraf yapılması gerektiği, sözleşme hükmü gereğince inşaatla ilgili her türlü gider davacı yüklenici tarafından karşılanacağından yüklenici adına imar ve iskân harcı olarak ... ödenen 16.483,15 TL'nin davacı tarafından karşılanması gerektiği, trafo ve enerji nakil hattı için yapılan 41.300,00 TL, teknik şartnamede kararlaştırılan klima takılmasına ilişkin bedelin 7.000,00 TL olduğu, yapı kullanma izin belgesinin geç alınması nedeni ile şantiye elektriği kullanılmaya devam edildiğinden 9.022,00 TL olarak ödenen bedelden de sorumlu olduğu, toplam alacak miktarının 80.505,15 TL olduğu gerekçesiyle, birleşen davanın kabulü ile 80.505,15 TL'nin birleşen davalıdan alınarak birleşen davada davacıya verilmesine, alacağın 65.000,00 TL'sine dava tarihinden, kalan kısmına ıslah tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine, asıl davada ise kabul edilen bedel kadar eksik iş ve alacak bulunması nedeni ile birlikte ifa kuralı gereğince asıl davada davacı- birleşen davada davalının bu eksiklikleri gidermeden C Blok 8 no'lu bağımsız bölümün tescilini isteyemeyeceği gerekçesiyle, asıl davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, asıl davada davacı-birleşen davada davalı vekili temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, asıl davada davacı vekilinin tüm, birleşen davada davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2-Birleşen dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, hükme esas alınan bilirkişi raporunda 31.07.2009 ve 02.10.2009 tarihlerinde ödenen toplam 9.022,00 TL'nin şantiye elektriği bedeli olduğu belirtilmiştir. Mahkemece, birleşen davada davalının sözleşme gereği inşaatı bitirip teslim etmesi gereken tarih ile iskân ruhsatının alındığı tarih arasındaki normal kullanım ücreti ile şantiye elektriği arasındaki farkı uzman bilirkişi aracılığıyla tespit ettirilip bu bedele hükmedilmesi gerekirken, fatura bedelinin tamamının davalıdan tahsiline karar verilmesi doğru olmamıştır.
Öte yandan, birleşen davada davacılar tarafından iskân ve imar harcı olarak murisleri tarafından ödenen 16.485,15 TL'nin tahsili istenilerek buna ilişkin makbuzlar sunulmuş ise de makbuzların iskân ve imar harcına ilişkin olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Bu durumda mahkemece, dosyadaki makbuzlar eklenerek ilgili Belediye'ye müzekkere yazılıp ödemelerin imar ve iskân harcına ilişkin olup olmadığının sorulması, imar ve iskân harcı dışındaki harçlara ilişkin bir talep olmadığı da dikkate alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

../..

S.3.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, asıl davada davacı vekilinin tüm, birleşen davada davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, birleşen davada davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, birleşen davada davalı yararına BOZULMASINA, asıl dava yönünden alınması gereken harç peşin yatırıldığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, birleşen dava yönünden alınan peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 1.350,00 TL duruşma vekalet ücretinin asıl davada davalılar-birleşen davada davacılardan alınarak asıl davada davacı-birleşen davada davalıya verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

...Cevapla