Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/9700 E. , 2016/4528 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/9700 E. , 2016/4528 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 491697
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/9700 E. , 2016/4528 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-KARAR-
1-Dosya temyiz aşamasında iken, davacı ..., 09.08.2016 günlü dilekçesi ile, davadan feragat etmiştir. Davadan feragat, HMK'nın 310 ve 311. maddelerinde düzenlenmiştir. Mahkeme, davadan el çektiğinden, karar ortada durduğu müddetçe, davayı ele alıp, feragat hakkında bir karar veremez (...ı). Bu itibarla, davadan feragat hakkında mahkemece bir inceleme yapılarak, sonucuna uygun karar verilmesi gerektiğinden, bunun sağlanabilmesi için hükmün öncelikle bu nedenle bozulması gerekmiştir.
2-Bozma nedenine göre, temyiz eden tarafların temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) bentte açıklanan nedenlerle, hükmün BOZULMASINA, (2) bent uyarınca tarafların temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harçların istek halinde temyiz edenlere iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları