23. Hukuk Dairesi 2015/9642 E. , 2016/4826 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/9642 E. , 2016/4826 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

23. Hukuk Dairesi 2015/9642 E. , 2016/4826 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Vek. Av. ...
Vek. Av. ...

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında işçilik, proje danışmanlık ve malzeme faturalandırıldığını, davalının düzenlenen faturalara yasal süresi içinde itiraz etmediğini, bir kısım ödeme haricinde ödeme yapmadığını, bu nedenle alacağın tahsili için icra takibi başlatıldığını, davalının takibe itiraz ettiği, takibin durdurulduğu, davalının icra takibine yaptığı haksız itirazın iptalini ve icra inkâr tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının taahhüt ettiği işleri taahhütlerine uygun yerine getirmediğini, müvekkilinin eksik ve ayıplı işleri üçüncü kişilere yaptırmak zorunda kaldığını, müvekkilinin davacıya bir borcu olmadığı gibi, tam tersine alacaklarının bulunduğunu, haksız ve kötü niyetli olarak açılan takip nedeniyle kötü niyet tazminatı hükmedilerek asıl davanın reddini savunmuş ve karşı davada müvekkilinin üçüncü kişilere yaptırmak zorunda kaldığını eksik ve ayıplı işlerden dolayı uğradığı zararlarının tespit edilerek davacıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece iddia savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre davacı şirketin 2010 yılında davalı şirket adına toplam 620.992,69 TL tutarından fatura düzenlediği, davalı şirketin yasal süresi içinde faturalara itiraz etmediği, 31.12.2010 tarihi itibari ile davacının bakiye 485.425,55 TL alacaklı olduğu, ancak talebe bağlılık ilkesi gereği takibe konu 15.065,55 TL alacağı bakımından davanın kabulü ile davalının itirazının iptaline, takibin devamına, davalı tarafından haksız olarak borca itiraz edildiği anlaşıldığından asıl alacak miktarı üzerinden hesaplanan takdiren %20 oranındaki 3.013,00 TL icra inkar tazminatının davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
HMK 222. maddesinde ticari defterlerin hangi koşullarda delil olacağını açıklamıştır. Davacı defterlerinin kapanış tasdiklerinin yapılmadığının dosya içeriği ile sabit olduğu, davalı taraf defterlerinin ibrazı ile ilgili olarak meşruhatlı ve ihtarlı davetiye tebliği ve kesin süre verilmek suretiyle defterlerin ibrazı halinde inceleme yapılıp neticesine göre karar verilmesi, defterlerin ibraz edilmemesi halinde ise HMK 220/3 fıkrası da dikkate alınarak hüküm kurulması gerektiği, ayrıca harç yatırılmadığından ortada usulüne uygun bir karşı dava mevcut değil ise de davalının karşı dava dilekçesinde öne sürdüğü hususların mahsup talebi olarak değerlendirilerek karar verilmesi gerekirken, karşı dava yönünden karar verilmemesi doğru ise de, mahsup talebinin dikkate alınmaması doğru olmamıştır.
...


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harçların istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla