23. Hukuk Dairesi 2015/6574 E. , 2016/4656 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/6574 E. , 2016/4656 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:30

23. Hukuk Dairesi 2015/6574 E. , 2016/4656 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
DAVACILAR : 1-... 2-... 3-...
4-... 5-... 6-...
7-... 8-... 9-...
10-... Vekilleri Av. ...

Taraflar arasında görülen menfi tespit davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 30.04.2015 gün ve .... Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacılar vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacılar vekili, davacıların davalı kooperatifin üyesi olduklarını, kooperatif yönetiminin kanun ve anasözleşmeye aykırı işlemler yaparak davacıları ve diğer üyeleri zarara uğrattıklarını, bu nedenle davacıların her yıl genel kurul kararlarına karşı dava açmak zorunda kaldığını, kooperatif yönetiminin kooperatife ait 3 blok inşaatını kaçak olarak başkalarına ait arsa üzerine inşaa ettiğini, .... Belediyesi'nin söz konusu blokları yıkım kararı aldığını, ayrıca bir kısım arsa sahiplerinin de izalei şüyu davası açtığını, davalı kooperatifçe 2010 ve daha önceki yıllardaki genel kurul kararlarında hesap komisyonu oluşturulması ve hesapların çıkartılması için karar alındığını, davacıların bu kararların iptali için dava açtığını, genel kurulca hesap çıkartılması kararı alındığını, buna dayanılarak geçici konut maliyet hesap komisyonu raporu hazırlandığını, genel kurulun bu yönde karar almasının ve söz konusu raporun hazırlanmasının mümkün olmadığını, zira ortada açılan izaleyi şuyu davası ve yıkım kararı mevcut olduğunu, davalı kooperatifin gönderdiği ihraç ihtarnamesi ile geçici konut maliyet hesap komisyonu raporunda belirlenen tutarların ödenmesini istediğini, geçici hesap komisyon raporunun usule uygun olmadığı gibi bu raporu hazırlayan teknik heyetin de anasözleşmeye uygun oluşturmadığını, zamanında ve usulüne uygun bir hesap çıkartmadığını, bu sebeple geçici konut maliyet hesabının yok hükmünde olduğunu, söz konusu raporda belirtilen miktarların tahsilinin de mümkün olmadığını ileri sürerek, davalı kooperatifçe hazırlanan 26.05.2011 tarihli geçici maliyet hesap komisyonu raporunun yok hükmünde olduğuna, bu raporda belirtilen tutarlarda müvekkillerinin kooperatife borçlarının olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacıların kooperatife sürekli muhalefet ettiklerini ve genel kurul kararlarına karşı dava açmayı alışkanlık haline getirdiklerini, genel kurul kararıyla usulüne uygun bir hesap komisyonu kurulduğunu ve maliyetler çıkartılıp üyelere tebliğ edildiğini, kooperatifin kuruluşundan itibaren gelir gider durumu, alacak ve borçlar ile muhasebe kayıtlarının incelenmesi gerektiğini, kooperatifçe oluşturulan komisyonun raporunun denetlenmesi birbiri ile bağlantılı olduğundan mahkemece bilirkişi incelemesi ile tüm ortakların ve davacıların kooperatife olan borçlarının hesaplanması gerektiğini, kooperatifçe .../...
S.2


kurulan komisyon tarafından hazırlanan söz konusu raporun nihai bir hesaplaşma niteliğinde olmadığını, böyle bir raporun hazırlanması için genel kurul kararına dahi gerek olmadığını, raporun yok hükmünde olmadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davaya konu olan .... onaylanmış 26.05.2011 tarih ve 13843 yevmiye numaralı geçici konut maliyeti hesap komisyonu raporunun dayanağı olan genel kurul kararlarının iptaline ilişkin karar verildiği, verilen mahkeme kararların kesinleştiği ve hesap komisyon raporunun yok hükmünde olduğu gerekçesiyle, davanın kabulü ile davacılar yönünden hesap komisyonu raporunun yok hükmünde olduğunun ve davacıların davalı kooperatife borçlu olmadıklarının tespitine dair verilen kararın davalı vekilince temyizi üzerine, Dairemizin 30.04.2015 tarih ve .... sayılı ilamı ile, kooperatif anasözleşmesinin 61. maddesinde belirtilen hususlar tek tek incelenerek, gerekirse bu hususta bilirkişiden ek rapor alınarak oluşacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerektiği belirtilerek bozulmuştur.
Bu kez, davacılar vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Dairemiz bozma kararına dayanak yapılan kooperatif anasözleşmesinin 61. maddesinin uygulanması için genel kurul kararına gerek bulunmamasına, Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 03,20 TL harç ve takdiren 261,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak ... gelir kaydedilmesine, 24.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla