23. Hukuk Dairesi 2015/6450 E. , 2016/4302 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/6450 E. , 2016/4302 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:31

23. Hukuk Dairesi 2015/6450 E. , 2016/4302 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :...
ŞİKAYET
OLUNANLAR : 1-.. .
2-...

Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Şikayetçi vekili ...'nün 2012/285 Esas sayılı dosyası ile borçlu ... hakkında takip başlattıklarını, borçluya ait 4473 parselde bulunan taşınmaz ile yine 145 ada 1 parselde bulunan taşınmazlarına 03.08.2012 tarihinde haciz uyguladıklarını, taşınmazların 27.10.2014 tarihinde satıldığını, ... tarafından 16.01.2015 tarihinde sıra cetveli düzenlendiğini, sıra cetvelinde ... sırada yer verildiğini,... haczinin düştüğünü, bu nedenle müvekkilinin haczinin birinci sırada yer alması gerektiğini, sıra cetvelinin hatalı olarak düzenlendiğini, müvekkilinin alacaklısı bulunduğu ... dosya alacağının birinci sırada yer alacak şekilde sıra cetvelinin düzeltilmesini ve satıştan elde edilen paranın garameten paylaştırılmasına, talep ve dava etmiştir.
Şikayet olunan vekili, sıra cetvelinde hata bulunmadığını, usulüne uygun olduğunu savunarak şikayetin reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; ... 26.12.2014 tarihli yazısından anlaşılacağı üzere takip borçlusunun 6.984,90 TL vergi aslı, 13.134,49 TL gecikme zammı olmak üzere toplam 20.119,39 TL borcu olduğu, taşınmazlar üzerinde hacizlerin devam ettiği, şikayetçi haczinin 03.08.2012 tarihli olduğu, haciz şerhinin 18.09.2013 tarihinde yenilendiği, ...'nün 28.09.2011, 07.09.2011, 14.10.2011, 19.07.2012 tarihli haciz şerhlerinin tarih itibariyle şikayetçi tarafın hacizlerinden önce konulduğu, şikayetçi tarafın Vergi Dairesi'nin haciz şerhlerinin kendi hacizlerinden sonra olduğuna ilişkin ileri sürdüğü Vergi Dairesi'nin 13.11.2014 ve 23.08.2013 tarihli haciz şerhine konu olan alacakların ise, 1. sırada yer verilen alacaklar olmayıp, şikayetçi tarafın 2.sırada yer alan alacağından sonra 3. ve 4. sırada yer verildiği, ... 28.09.2011, 07.09.2011, 14.10.2011 ve 19.07.2012 tarihli haciz şerhine konu olan alacakların 1.sırada yer almasına ilişkin icra müdürlüğünce yapılan işlemin usul ve yasaya uygun olduğu, Ancak 6183 sayılı yasanın 21.maddesine göre satış bedelinin garameten taksim olunması gerekmekle şikayete konu sıra cetvelinde bu hususa uyulmadığı anlaşılmakla sıra cetvelindeki sıraya yapılan itiraz yerinde görülmemekle birlikte satıştan elde edilen paranın garameten paylaştırılmamasına yönelik şikayetin kısmen kabulüne, ...'nün ... sayılı dosyasında 16.01.2015 tarihinde düzenlenen sıra cetvelinin satıştan elde edilen paranın garameten paylaştırma yapılacak şekilde düzeltilmesine, karar verilmiştir.
../..
S.2.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, şikayetçi vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2- Şikayet edilen vekilinin itirazlarına gelince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 69. maddesinde; “Her amme idaresi, diğer bir amme idaresi tarafından yapılan hacizlere, amme alacağı bu haciz tarihinden önce tahakkuk etmiş olmak şartiyle, haczedilen mallardan herhangi biri paraya çevrilinceye kadar iştirak edebilir. Hacze iştirak halinde, hacizli malın bedelinden ilk önce haczi yapan dairenin alacağı tahsil olunur. Artanı hacze iştirak tarihi sırası ile alacaklarına mahsup edilmek üzere, hacze iştirak eden dairelere ödenir.” hükmünü içermektedir. Somut olayda ...'nün 2012/285 Esas sayılı dosyasında düzenlenen sıra cetvelinde... hacizleri şikayetçinin haczinden öncedir. Bu nedenle öncelikle ödenmesi gerekir. Sıra cetvelinin bu nedenle iptali gerekirken garameye tabi tutulması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, şikayet olunan vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, şikayet olunan yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden şikayetçiden alınmasına, 03.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla