23. Hukuk Dairesi 2015/6425 E. , 2016/4301 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/6425 E. , 2016/4301 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:31

23. Hukuk Dairesi 2015/6425 E. , 2016/4301 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -.... dairenin maliki olduğunu, davalının 2005 - 2006 - 2007 senelerine ait 1.572,80 TL ortak gider, ile 2.572,87 TL site aidat bedelini ödemediğini, ödenmeyen kısım için davalı aleyhine icra takibi başlatıldığını, davalının borca itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptaline, %40 inkar tazminatı ve genel kurulca alınan karara göre aylık % 10 oranında faize karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkili aleyhine başlatılan icra takibinin 2006-2007-2008 yıllarına ait site ortak gider ve aidatı alacaklarına dayandığını, oysa davalının taşınmazı 24.11.2008 tarihinde satın aldığını, alırken borçlu olduğunu bilmediğini, borcunun olduğuna ilişkin kooperatif veya site defterinde herhangi bir kayıt bulunmadığını savunarak, davanın reddine ve %40 kötüniyet tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Mahkemenin 24.05.2012 tarih ve ... sayılı ile mahkemenin görevsizliğine ilişkin kararının davacı vekilince temyizi üzerine Dairemizin 25.09.2012 tarih ve ..... sayılı ilamı ile davalının üye olup olmadığı çekişmeli olmadığından, asliye hukuk mahkemesinin görevli olmadığı ve salt malvarlığı hukukuna dayalı olan bu davanın değerine ve aynı zamanda ticari olan niteliğine göre davanın görevli olan Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülmesi gerektiği gerekçesi ile bozulması üzerine mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre davalı borçlu... davacı kooperatif üyesi olduğu, davalının 2008 yılı itibarı ile bağımsız kat maliki olduğu, Kat Mülkiyeti Yasasının 32. maddesine göre, kat malikleri kurulu kararına bütün kat malikleri külli ve cüzi halefleri yönetici ve denetçiler aynı yasanın 33. Maddesi uyarınca açılan bir dava sonucu verilip kesinleşmiş iptal kararı yada kat malikleri kurulunca verilmiş aksine bir karar olmadıkça uymakla yükümlü oldukları, kooperatif olması nedeniyle önceki kat malikinin veya üyenin kooperatife veya siteye borçlarını da üstlendiği kooperatif sözleşmesinde yazılı olduğu, Bu sebeple davalının yapmış olduğu itirazlar yerinde olmayıp davanın kabulü ile ... takip sayılı dosyasına yapmış olduğu itirazın asıl alacak yönünden iptaline, faiz yönünden ise kısmen iptali ile takibin 591,02 TL üzerinden devamına, asıl alacak üzerinden %40 icra inkâr tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
../..
S.2.


Kooperatifler Kanunu 14. ve anasözleşmenin 17. maddeleri gereğince kooperatif ortaklığının devri halinde eski ortağın kooperatife karşı tüm hak ve yükümlülüklerinin yeni ortağa geçeceği öngörülmüştür. Davalının bağımsız bölümü 24.11.2008 tarihinde satın aldığı, 19.02.2011 tarihinde yönetim kurulu kararı ile üyeliğin.....'nden devralındığı gerekçesi ile ortaklığa kabul kararı verildiği, davalının ise üyeliği yönetim kurulu kararında adı geçen şirketten değil ... den satın ve üyeliğin devralındığı belirtilmiştir. Dosyada mevcut 03.11.2014 havale tarihli bilirkişi raporunda cari hesap hareketlerinde.... adının yazılı olduğu ayrıca 2005- 2006-2007-2008 yıllarına ait detaylı cari hesap hareketine ulaşılamadığı belirtilmiştir. Bu durum çelişki yaratmakta olup hükme esas alınan raporlar hüküm vermeye elverişli değildir. Mahkemece gerekirse yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak ulaşılamadığı bildirilen eksik kayıtlar da temin edilerek, davalının üyeliği devraldığı bağımsız bölümün borcunun bulunup bulunmadığının tespit edilip, davalının bu borçtan sorumlu olup olmadığı konusunda bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı yanılgılı gerekçe ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 03.10. 2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla