23. Hukuk Dairesi 2015/6418 E. , 2016/4679 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/6418 E. , 2016/4679 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:31

23. Hukuk Dairesi 2015/6418 E. , 2016/4679 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
Vek. Av. ...

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı vekili Av. .... gelmiş, davacı taraftan gelen olmadığından, onun yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, müvekkili kooperatif ile davalı şirket arasında .... düzenlenen 03.03.2005 tarihli ve .... yevmiye no'lu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince davalı yüklenicinin müvekkiline ait arsaya otopark yapılması konusunda anlaşıldığını, sözleşmenin 8. maddesine göre inşaat süresinin 18 ay olup, 22.12.2010 tarihinde inşaatın teslim edilmesi gerektiğini, inşaatın verilen ek sürelere rağmen dava tarihi itibariyle müvekkiline teslim edilmediğini, inşaatın verilen 22.03.2011 tarihinde bitirilmemesi halinde sözleşme ve ek süre verilmesine dair karar gereğince davalının geriye dönük olarak 22.12.2010 tarihinden takip tarihine kadar sözleşmenin 14. maddesine göre gecikme cezası ve 15. maddesine göre 150.000,00 TL cezai şart ödemesi gerektiğini, müvekkilince hesaplanan 287.000,00 TL alacağın tahsili için Bursa 17. İcra Müdürlüğü'nün 2011/4431 esas sayılı takip dosyasında başlatılan ilamsız icra takibine davalı tarafından itiraz edildiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile %40 oranında icra inkâr tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, inşaat sözleşmesine davalı şirketle birlikte dava dışı ....'nin de taraf olduğunu, yüklenici olarak sözleşmede yer alan bu şirketin de davalı olarak gösterilmesi gerektiğini, bu nedenle husumet itirazında bulunduklarını, tarafların anlaşması ile inşaat projesinde değişiklik yapıldığını, otopark inşaatına market ve düğün salonu ilave edilmek istendiğini, yeni projenin kabul edilmediğinden gerçekleşmediğini, bu durumun inşaatın gecikmesine neden olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından; taraflar arasındaki inşaat sözleşmesi gereğince davacıya ait arsa üzerine yapılması gereken otoparkın teslim tarihinin 22.10.2010 tarihi olduğu, taraflar arasındaki görüşmeler ile otoparka düğün salonu yapımı eklenmesi yönündeki proje değişikliğinin gerçekleşmediği, buna rağmen davacı tarafından davalıya 3 aylık ek süre verildiği, ancak ek süre verilmesi kararında ve tarafların kabulüne göre inşaatın ek süre sonu olan 22.03.2011 tarihinde inşaatın tamamen bitirilip, teslim edilmediği takdirde sözleşmenin 14. maddesine göre geç teslim tazminatı ve .../...
S.2

kira kaybının 21.12.2010 inşaatın bitim tarihinden itibaren hesaplanmasının kabul edildiği, bu nedenle hesaplamanın bilirkişi kurulunca 21.10.2010 tarihi ile 09.05.2011 takip tarihi arasında yapıldığı, taraflar arasında düzenlenen inşaat sözleşmesi ile mevcut belgelere göre; davalı vekilinin husumet itirazının yerinde olmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile davalının ... esas sayılı takip dosyasına yaptığı itirazının 199.000,00 TL asıl alacak ve takip tarihinden tahsil gününe kadar yürütülecek değişen oranlarda yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili, temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2-Dava, taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca gecikme tazminatı tahsili istemine ilişkindir. Dava dosyasında mevcut, 09.10.2013 havale tarihli ek bilirkişi raporunda tazminat miktarı 22.10.2010 - 09.05.2011 tarihleri arasında sözleşmenin 14. maddesi uyarınca toplamda 199.000,00 TL olarak hesaplanmış ise de, sözleşme gereğince inşaatın bitim tarihi olan ve davacı vekilince talep edilen 22.12.2010 tarihi ile davacı arsa sahibine isabet eden bağımsız bölüm ile ilgili kira sözleşmesinin başlangıç tarihi olan 01.05.2011 tarihleri arasında tazminat hesaplaması yapılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, taleple bağlılık kuralını aşar şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, hükmün bozulmasını gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 1.350,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla