23. Hukuk Dairesi 2015/6301 E. , 2016/4649 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/6301 E. , 2016/4649 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:34

23. Hukuk Dairesi 2015/6301 E. , 2016/4649 K.

"İçtihat Metni"
...

Taraflar arasındaki tazminat, alacak, men'i müdahele, tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davaların kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün asıl ve birleşen davalarda davalı, birleşen 2007/436 esas sayılı davada davacı ... vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde asıl ve birleşen davalarda davalı-birleşen ....sayılı davada davacı vekili Av. ... ile asıl ve birleşen davalarda davacı-birleşen 2007/436 esas sayılı davada davalı ve şirket temsilcisi ... ve vekili Av. ... gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -
Asıl davada (....) davacı vekili davalı arsa sahibi adına kayıtlı .... 8473 ada 10 sayılı parsel üzerinde inşaat yapımı hususunda taraflar arasında noterlikte arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlendiğini, bu davanın konusunu 10 sayılı taşınmazla ilgili sözleşmenin oluşturduğunu, sözleşme koşullarına uyulması ve davacı yüklenicinin hak ettiği tapularının verilmesi hususunda davalıya ihtar gönderildiğini, davalının davacının hak ettiği tapuları vermemek suretiyle davacının yapacağı satışları engellediğini ileri sürerek, davalı arsa sahibi adına kayıtlı 1, 2, 6 ve 10 no'lu bağımsız bölümlerin davalı adına olan tapu kaydının iptali ile davacı adına kayıt ve tesciline, 10.000,00 TL cezai şart ve tazminat alacağının faizi ile tahsilini talep ve dava etmiş, 23.10.2007 tarihli dilekçesi ile 10.000,00 TL cezai şart ve tazminat davasını geri almış, 27.05.2009 tarihli ıslah dilekçesi ile 6 ve 10 no'lu bağımsız bölümler yönünden tapu iptali ve tescil davası yerinde görülmediği takdirde satış bedelinden kalan bakiye 125.000,00 TL'nin yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, yükleniciye ait olan iki bağımsız bölüm tapusunun müvekkili üzerinde kaldığını, bu tapuları inşaatlarda eksik ve ayıplı iş bulunması ve cezai şart alacakları bulunduğundan henüz istemeye hak kazanmadığını ileri sürerek, davanın reddini savunmuştur.
Birleşen 2007/436 esas sayılı davada; davacı vekili, davalı yüklenici tarafından yapılan inşaatta ciddi noksanlıklar olduğunu, hatalı imalatlar ile ilgili tespit yaptırıldığını ileri .../...


S.2


sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 50.000,00 TL alacağın yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Birleşen 2008/166 esas sayılı davada; davacı vekili, müvekkili şirket ile davalı arasında 8473 ada 10 parselde davalı adına kayıtlı taşınmaz üzerine inşaat yapımı için arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlendiğini, inşaatların tamamlandığını, müvekkilinin 6 adet bağımsız bölümün tapusuna hak kazandığını, tapuların bir kısmının verilmediğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere cezai şart alacağı yönünden şimdilik 10.000,00 TL'nin yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, 27.05.2009 tarihli ıslah dilekçesi ile 10.000,00 TL olan cezai şart alacağına ilişkin taleplerini 20.000,00 TL daha artırmak suretiyle 30.000,00 TL'ye yükseltmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Birleşen 2008/361 esas sayılı davada; davacı vekili, sözleşmeye konu 10 parselde kayıtlı 1, 2, 6 ve 10 no'lu bağımsız bölümlere davalı arsa sahibinin el koyarak kullanmaya başladığını ileri sürerek, davalının müdahalesinin önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Birleşen 2014/191 esas sayılı davada; davacı vekili, taraflar arasındaki inşaat sözleşmesine konu... parsel ile ilgili olarak 27.09.2005 tarihinde inşaat ruhsatı alındığını, inşaatların bitirildiğini, müvekkilinin sözleşme gereğince bağımsız bölümlerin tapusuna hak kazandığını, tapuların hak edilmesine rağmen davalı tarafından tapuların bir kısmının verilmediğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları ile cezai şart dışındaki maddi zararları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 860.000,00 TL tazminatın davalıdan ... kısa vadeli mevduata uygulanan reeskont faizi ile tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece 2007/147 esas sayılı dava yönünden davacının tapu iptali ve tescil davasının kısmen kabulü ile; ..... ada 10 sayılı parseldeki 1 ve 2 no'lu bağımsız bölümlerin davalı adına olan tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline, tapu iptali ve tescil davasına konu yapılan 6 ve 10 no'lu bağımsız bölümler yönünden ise; davacı yüklenicinin bu bağımsız bölümleri dava dışı .... sattığı, .... de davalı arsa sahibine sattığı anlaşılmakla tapu iptali tescil davası yerinde görülmediğinden davacı tapu iptali tescil talebi mümkün olmadığı takdirde satış bedelinden kalanın tahsilini dava konusu yaptığından bu husustaki talebinin kısmen kabulü ile; 45.000,00 TL'nin ıslah tarihi olan 27.05.2009 tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, davacının bu dava dosyası üzerinden açtığı cezai şart davasını geri alması nedeniyle açılmamış sayılmasına, birleşen 2007/436 esas sayılı davada, davanın kısmen kabulü ile; 12.550,00 TL eksik iş bedeli, 13.900,00 TL cezai şart alacağı olmak üzere toplam 26.450,00 TL'nin dava tarihi olan 13.08.2007 tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, birleşen 2008/166 esas sayılı davada, davanın kısmen kabulü ile, ihtara rağmen tapusu gecikmeli olarak verilen 2 bağımsız bölüm yönünden 10.000,00 TL cezai şart alacağının dava tarihi olan 24.03.2008 tarihinden, .../...
S.3

15.000,00 TL'nin ise ıslah tarihi olan 27.05.2009 tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, birleşen 2008/361 esas sayılı dosyada, davacı tarafın 2 no'lu bağımsız bölüm yönünden davasını geri aldığından bu husustaki davanın açılmamış sayılmasına, men'i müdahale davasına konu 1,6 ve 10 no'lu bağımsız bölümler yönünden ise açılan davanın ispatlanamadığından reddine dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiş, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 18.04.2013 gün ve 2012/7855 Esas, 2013/2709 Karar sayılı ilamı ile davacı – birleşen davalı ... Anonim Şirketi vekilinin tüm, davalı – birleşen davacı ... vekilinin ise sair temyiz itirazlarının reddi ile mahkemece, asıl davada 45.000,00 TL alacağın ...'dan tahsiline karar verilmesinin doğru olmadığı gerekçesi ile karar bozulmuştur.
Taraflarca karar düzeltme talep edilmiş olmakla, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 2013/4919 Esas 2014/74 Karar sayılı 08.01.2014 tarihli ilamı ile "Yargıtay ilâmında belirtilen gerektirici nedenler karşısında davalı-birleşen 2007/436 esas sayılı dosya davacısı arsa sahibi vekilinin tüm, asıl ve birleşen 2008/166, 2008/361 esas sayılı dosyalar davacısı yüklenici vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer karar düzeltme talepleri yerinde görülmeyerek, somut olayda; gerek 31.07.2006, gerekse 30.09.2006 tarihli sözleşmelerin alacağın temlikine ilişkin olduğu, dosya kapsamıyla davacı yüklenici şirketin dava dışı.... satış bedelinden ödenmeyen 45.000,00 TL alacağının bulunduğu anlaşılmakla, davacı borçlu yüklenici temlik eden dava dışı.... sözleşme bedelinden kalan işbu alacağını temlik alan arsa sahibinden de istemekte haklı olduğu, asıl davada 6 ve 10 no'lu bağımsız bölümlerle ilgili dava dışı Mahmut'un davacıya ödemediği 45.000,00 TL'lik kısmının asıl davada davalı arsa sahibinden tahsiline karar verilmesinin doğru olduğu gerekçesiyle, karar bozulmuştur.
Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamında; 2007/147 esas sayılı dosyada davanın kısmen kabulü ile ..... 8473 ada 10 sayılı parseldeki 1 ve 2 no'lu bağımsız bölümlerin davalı adına olan tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline, tapu iptali ve tescil davasına konu yapılan 6 ve 10 no'lu bağımsız bölümler yönünden ise; davacı yüklenicinin bu bağımsız bölümleri dava dışı.... de davalı arsa sahibine sattığı ve tapu iptali tescil davası yerinde görülmediğinden davacı tapu iptali tescil talebi mümkün olmadığı takdirde satış bedelinden kalanın tahsilini dava konusu yaptığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile 45.000,00 TL'nin ıslah tarihi olan 27.05.2009 tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının bu dava dosyası üzerinden açtığı cezai şart davasını geri aldığı için açılmamış sayılmasına, birleşen 2007/436 esas sayılı dosyasında davacı ... tarafından davalı yüklenici şirket aleyhine açılan davanın kısmen kabulü ile 12.550,00 TL eksik iş bedeli, 13.900,00 TL cezai şart alacağı olmak üzere toplam 26.450,00 TL'nin dava tarihi olan 13.08.2007 tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, birleşen 2008/166 esas sayılı dosyasında davacı yüklenici şirketin davasının kabulü ile 2 bağımsız bölüm yönünden 10.000,00 TL cezai şart alacağının dava tarihi olan 24.03.2008 tarihinden, 20.000,00 TL'nin ise ıslah tarihi olan 27.05.2009 tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, birleşen ...esas sayılı dosyasındaki men'i müdahale davası yönünden davacı tarafın 2 no'lu bağımsız bölüm yönünden davasını geri aldığından bu husustaki davanın açılmamış sayılmasına, men'i müdahale davasına konu 1,6 .../...
S.4

ve 10 no'lu bağımsız bölümler yönünden ise açılan davanın ispatlanamadığından reddine, birleşen 2014/191 esas sayılı dosyasındaki davanın kısmen kabulü ile 849.334,00 TL cezai şart alacağının dava tarihinden itibaren ticari reeskont faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemlerin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalı – birleşen davacı ... Arıcan vekili temyiz etmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davalı – birleşen dosya davacısı...vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2- Taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin 8/2. maddesinde, arsa sahibinin tapu devirlerinden kaçınması durumunda her geçen ay için 5.000,00 TL cezai şart ödeyeceği kararlaştırılmış olup, Mülga Türk Ticaret Kanunu'nun 24. ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 22. maddelerinde tacir sıfatını haiz borçlunun Türk Borçlar Kanunu'nun 121. maddesinin ikinci fıkrasıyla 182. maddesinin üçüncü fıkrasında ve 525. maddesinde yazılı hâllerde, aşırı ücret veya ceza kararlaştırılmış olduğu iddiasıyla ücret veya sözleşme cezasının indirilmesini mahkemeden isteyemeyeceği düzenlenmiştir. Somut olayda dosya kapsamı itibariyle arsa sahibi davalı – birleşen dosya davacısı ...'ın tacir olmadığı, bu nedenle birleşen 2014/191 esas sayılı davadaki cezai şart isteminin dayanağını oluşturan taraflar arasındaki inşaat sözleşmesinin 8/2. maddesindeki miktarın çok aşırı olup, kişinin mahvına sebep olabileceği gözetilerek mahkemece 6098 sayılı TBK'nın 182/3. maddesi uyarınca aşırı olan cezai şart miktarında hakkaniyete uygun tenzilat yapılması gerektiği halde belirtilen hususlar ve kanun maddeleri göz önünde bulundurulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış hükmün bozulmasını gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı-birleşen dosya davacısı ... vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı-birleşen dosya davacısı ... yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 1.350,00 TL duruşma vekalet ücretinin asıl ve birleşen davalarda davacı-birleşen.... sayılı davada davalıdan alınarak asıl ve birleşen davalarda davalı-birleşen ... sayılı davada davacıya verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla