23. Hukuk Dairesi 2015/5478 E. , 2016/4551 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/5478 E. , 2016/4551 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:37

23. Hukuk Dairesi 2015/5478 E. , 2016/4551 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
DAVACILAR : 1-... 2-... 3-... 4-... Vekilleri Av. ...

Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -
Davacı vekili, dava dışı borçluya ait hacizli taşınmazın ... sayılı dosyasından 06.08.2012 tarihinde 35.250,00 TL satıldığını.... sayılı dosyasından sıra cetveli düzenlendiğini, sıra cetvelinde davalıya ait haczin ilk sırada olduğundan bahisle ödemenin.... sayılı dosyasına yapılmasına karar verildiğini, müvekkillerinin alacaklarının .... sayılı dosyasındaki kesinleşmiş mahkeme ilamından kaynaklandığını, davalının alacağının ise sonradan tanzimi mümkün olan kambiyo senedine dayandığını, bunun alacağı tek başına ispatlamaya yeterli olmadığını, alacağın muvazaalı olduğunu ileri sürerek, ihale bedelinin kendi dosyalarına ödenmesine, sıra cetvelinin buna göre düzenlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkilinin icra takibine geçtiği tarih itibariyle davacıların takibe konu alacaklarının ortada olmadığını, takiplerine dayanak olan 27.12.2005 düzenleme tarihli bononun...atışı yapılan 3 adet taşınmazın satışına karşılık düzenlenen borç senedi olduğunu, satış karşılığında alınan bononun ödenmemesi üzerine icra takibine geçildiğini, alacağı tahsil edebilmek için birçok haciz yapıldığını, dosyada satış işlemleri gerçekleştirildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; davacıların dava dışı İsmail ....sayılı icra takip dosyasında mahkeme kararına dayalı olarak icra takibine geçtiği, davalının ise icra takibine dayanak 300.000,00 TL’lik bononun taraflar tarafından her zaman düzenlenebileceği, davalının 27.12.2005 tarihinde dava dışı ...sattığı taşınmazların satış bedeli karşılığında kendisine bu bononun verildiğini savunduğu, oysa tapudaki satış işleminde taşınmazın satış bedelinin 37.500,00 TL olduğu ve taşınmazı satın alanın...lduğu, bu durumda taşınmazın tapudaki değerinin aksine olarak 300.000,00 TL'lik bono düzenlenmesinin ve bononun ....tarafından düzenlenmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı anlaşıldığından, davacının davasının kabulü ile ... esas sayılı icra takip dosyasında düzenlenen 26.11.2014 tarihli sıra cetvelinde 1. sıradaki davalı alacağına ayrılan satış bedelinin davacının 2. sırada yer alan ... esas sayılı icra takip dosyasındaki alacağının karşılanmasına, artan kısmın davalıya ödenmesine, karar verilmiştir.
../..
S.2.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Mahkemece her ne kadar tapuda satışa konu edilen 3 taşınmazla ilgili resmi senette yazılı bedel ile bunlara karşılık verildiği öne sürülen bono bedeli arasında fahiş fark olduğu gerekçesiyle ortada muvazaalı bir işlemin olduğu kabul edilmiş ise de tapuda gösterilen bedelin genellikle gerçek bedel olmadığı, ilgili taşınmazın emlak beyan değerinin dikkate alındığı, keza 2005 yılında 3 taşınmaz bedelinin tapuda gösterilen bedel olduğunun kabulünün hayatın olağan akışına aykırı olduğu dikkate alınarak bu hususun başlı başına muvazaaya delil ve gerekçe olamayacağı gözetilmeksizin aksi düşüncelerle yazılı şekilde davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi yerinde görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halide iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla