23. Hukuk Dairesi 2015/4797 E. , 2016/4661 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/4797 E. , 2016/4661 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:38

23. Hukuk Dairesi 2015/4797 E. , 2016/4661 K.

"İçtihat Metni"
...

Davacı tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde müdahiller ... Bank A.Ş. vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkilinin borca batık olduğunu ancak iyileştirme projelerinin bulunduğunu, erteleme kararı verilmesi halinde düze çıkacaklarını ileri sürerek iflasın ertelenmesini istemiştir.
Bir kısım müdahiller, davacının iflasını istemişlerdir.
Mahkemece, alınan bilirkişi, kayyım raporları ve tüm dosya kapsamına göre; davacı şirketin borca batık durumda olduğu, sunulan revize iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğu, öngörülen hedeflerin gerçekçi olduğu, davacı şirketin sermaye arttırım kararları aldığı, borca batık olan davacı şirketin iyileşme ümidinin mevcut olduğu, derhal iflas kararı verilmesi yerine erteleme kararı verilmesinin, alacaklıların durumunu ağırlaştırmayacağı, aksine alacaklıların alacaklarını tahsil imkanını artıracağı gerekçesi ile davanın kabulü ile iflasın 1 yıl süre ile ertelenmesine karar verilmiştir.
Kararı, müdahiller .... vekilleri temyiz etmiştir.
1)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre müdahiller... vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2)Dava, iflasın ertelenmesi istemine ilişkindir.
İflasın ertelenmesi, borca batık durumda bulunan şirket tarafından sunulan; somut öngörüler içeren, ciddi ve inandırıcı bir iyileştirme projesi çerçevesinde bu durumdan kurtulması kuvvetle muhtemel bulunan kooperatiflerle sermaye şirketleri için öngörülmüş bir hukuki korunma yoludur (İİK.m.179). İflasın ertelenebilmesi için şirketin borca batık durumda olması, sunulacak ciddi ve inandırıcı bir iyileştirme projesi kapsamında şirketin mali durumunu düzeltebileceğine dair somut veriler ileri sürmesi ve fevkalade mühletten yararlanmamış olması gerekir. Mahkeme, borca batıklığı, TTK’nın 376. maddesinde gösterilen şekilde varlıkların rayiç değerine ve İİK’nın 178/1. madde ve fıkrasında belirtilen alacaklılar listesinde gösterilenler ile gerçek anlamda tespit edilebilecek diğer borçların tutarına göre belirlemelidir. Bunun için borçlu şirket tarafından mahkemeye ibraz edilen bilanço ile mali durumun iyileştirilebilmesi amacıyla şirket tarafından bildirilen proje
.../...
S.2

üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, rayiç değerler ve yapılan araştırma ve inceleme sonucu elde edilen gerçekçi verilere göre bilirkişilerce yeniden oluşturulacak şirket bilançosu (borca batıklık bilançosu) da dikkate alınıp bir sonuca gidilmelidir.
Borca batıklığın tespitinde sadece davacının kayıtlarına değil, varlıklarının rayiç değerlerine de özellikle bakılmalı, bu noktada, konusunda uzman bilirkişilerin görüşüne başvurulmalıdır.
Dava teorisindeki genel ilkenin bir istisnası olarak, borca batıklık sadece dava tarihi itibariyle değil, yargılama safhasındaki olumlu veya olumsuz gelişmeler de dikkate alınarak belirlenmelidir.
Bu bilgiler ışığında, Mahkemce, alınan ilk bilirkişi raporunda, davacının borca batıklığı tespit edilirken rayiç değerler üzerinden bir hesaplama yapılmışken, yargılama sırasında alınan sonraki raporlarda bu hesabın kaydi değerler üzerinden yapılması, davacının yargılama devam ederken borca batıklığının devam edip etmediği konusunda sağlıklı bir bilgi vermemektedir. Bu durumda mahkemece, yargılama sırasında alınan sonraki raporların rayiç değerler dikkate alınarak düzenlenmemiş olduğu hususu nazara alınıp, yeniden ve yukarıda belirtilen ilkelere uygun bir rapor alınarak borca batıklık tespiti yapılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, Dairemiz uygulamlarına uygun olmayan bilirkişi raporu esas alınarak yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, müdahiller ... vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın müdahiller .... yararına BOZULMASINA, peşin alınan harçların istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla