Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/4673 E. , 2016/4678 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/4673 E. , 2016/4678 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 491982
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/4673 E. , 2016/4678 K.

"İçtihat Metni"

...
Davacı tarafından açılan iflasın ertelenmesi davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 24.10.2014 gün ve.... sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, müvekkilinin termal otel işletmeciliği ile iştigal ettiğini ancak tesisin öngörülen sürede açılamaması sebebiyle ön avans alınamayıp kontenjan iptalleri yaşandığını, müvekkil şirketin borca batık duruma geldiğini, yapılan dört yeni sözleşmenin ifası ile kâra geçebileceklerini ileri sürerek, iflasın bir yıl süreyle ertelenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Müdahiller vekilleri, şirketin iyileşmesinin mümkün olmadığını savunarak, talebin reddini istemişlerdir.
Mahkemece, istemde bulunan şirketin iflasının 1 yıl süre ile ertelenmesine dair verilen karar, bir kısım müdahiller vekillerinin temyiz istemi üzerine, Dairemizce bozulmuştur.
Bu kez, istem sahibi karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 08,40 TL harç ve takdiren 261,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak .... gelir kaydedilmesine, 25.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları