23. Hukuk Dairesi 2015/4096 E. , 2016/4526 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/4096 E. , 2016/4526 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:39

23. Hukuk Dairesi 2015/4096 E. , 2016/4526 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen nama ifa-tazminat davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 13.01.2015 gün ve 2014/3074 Esas, 2015/126 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -

Davacı vekili, taraflar arasında düzenlenen 08.05.2006 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre edimlerini gereği gibi ifa etmeyen davalı yüklenicinin iskân ruhsatını almadığını, eksik imalat olduğu gibi davacıya isabet eden dört adet dairenin diğer dairelerle aynı m² yapılması gerekirken daha küçük yapıldığını ileri sürerek, binanın iskânının alınabilmesi ve eksiklerinin ikmali için yükleniciye isabet eden ve teminat olarak bırakılan 8 numaralı bağımsız bölümün satılarak paraya çevrilmesine, eksikliklerin yüklenici nam ve hesabına tamamlanmasına izin verilmesini, şimdilik 10.000,00 TL ve sözleşmeden doğan maddi zararların tahsilini talep ve dava etmiş, ıslah dilekçesiyle 5.000,00 TL nama ifa bedeli ve davacının dairelerinin küçük yapılmasından dolayı her daire için 5.000,00'er TL'den 20.000,00 TL değer kaybı tazminatı ile sözleşmeden doğan zararlar için 5.000,00 TL maddi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalı vekili, davacıya isabet edilen dairelerin sözleşmede öngörülen süreden evvel bitirilerek davacıya teslim edildiğini, teslimden itibaren 5 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğunu, davacının kendisine isabet eden daireleri dava tarihinden önce sattığını, 8 numaralı bölümün müvekkiline isabet ettiğini, sözleşmeyi arsa sahibini temsilen ... imzalandığından davacının aktif dava ehliyeti olmadığını, davacıya isabet eden dairelerdeki yaklaşık 1-1.5 metrekarelik alan küçüklüğünün kolonlar arası örülen duvarlardan kaynaklandığından kabul edilebilir bir fark oluşturduğunu, davacının ödemesi gereken sigorta primlerinin dahi müvekkilince ödendiğini, kat mülkiyetine geçiş harç ve masrafları davacı arsa sahibine ait olduğu halde haksız yere müvekkiline yüklenmeye çalışıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu, davacı asılın yemini ve dosya kapsamına göre; taraflar arasındaki sözleşmede dairelerin eşit yüzölçümde olacağı kararlaştırılmasına rağmen sözleşmeye aykırı davranarak davacıya ait 4 ve 6 numaralı bağımsız bölümlerin küçük inşa edilmesinden dolayı toplam 5.000,00 TL değer kaybı oluştuğu, davalı yüklenicinin iskân ruhsatını almadığı ve eksik imalat yaptığı, eksik imalatın tamamlanması ve iskân alınması için toplam 15.184,12 TL masraf gerektiği, davalının iskân masrafı olarak davacıya 20.000,00 TL ödediği iddiasını yazılı delille ispatlayamadığı, davacının bu hususta teklif edilen yemini eda ettiği gerekçesiyle, toplam ..

muhtemel giderli işlerin yüklenici namına yerine getirilip, iskân ruhsatı almak üzere davacıya izin ve yetki verilmesine, davalı yükleniciye isabet edecek 8 no'lu bağımsız bölümün 120.000,00 TL'den aşağı olmamak üzere satış yetkisi tanınmasına, artan paranın davalı yüklenici adına açılacak vadeli banka hesabına yatırılmasına, 4 ve 6 no'lu dairelerin küçük yapılmasından dolayı 2.500,00 TL'den 5.000,00 TL nefaset farkı bedelinin davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin talebin reddine dair verilen kararın taraf vekillerince temyizi üzerine Dairemizin 13.01.2015 gün ve 2014/3074 esas, 2015/126 karar sayılı ilamı ile bozulmuştur.
Bu kez, davalı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 03,20 TL harç ve takdiren 261,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak... gelir kaydedilmesine, 13.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla