23. Hukuk Dairesi 2015/3923 E. , 2016/4522 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/3923 E. , 2016/4522 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:40

23. Hukuk Dairesi 2015/3923 E. , 2016/4522 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
DAVALILAR : 1-... 2-... Vek. Av. ...

Taraflar arasında görülen alacak davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 24.12.2014 gün ve 6038 Esas, 8417 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, müvekkili ile davalılar arasında 05.08.2005 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi aktedildiğini, 12.02.2007 tarihli tadil sözleşmesi ile zemin kat ile müvekkiline düşecek dairelerden birisinin takas edildiğini, 29.02.2007 tarihli adi sözleşmeyle zemin katın dükkan artı daire olarak yapılmasının kararlaştırıldığını, 22.09.2008 tarihli ek sözleşme ile teslim tarihinin 22.09.2010 tarihi olarak belirlenmesine rağmen hukukî teslim yapılmadığı gerekçesiyle kira tazminatı ve son sözleşme ile kararlaştırılan cezai şartın tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılar vekili, tüm bölümlerin hukukî teslimi için takas sonucu davacıya verilmesi kararlaştırılan zemin katın dükkan+daire olarak tadil edilmesine tüm maliklerin rıza göstermesi gerektiğini, bu hususun yerine getirilmesinde davacı tarafın kusurlu olduğunu savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece davalı yüklenicilerin fiili teslim gerçekleştirmesine rağmen iskân ruhsatı alınarak hukukî teslimi gerçekleştirmemesi nedeniyle kira tazminatı ve son sözleşme ile kararlaşıtırılan cezai şart talebinin kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyizi üzerine Dairemizin 24.12.2014 gün, 2014/6038 esas ve 2014/8417 karar sayılı ilamı ile bozulmuştur.
Bu kez, davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere ve özellikle, bozma ilamının ''3'' numaralı bendinde, maktu cezanın bir yıl süre ile uygulanarak aşan kısım için rayiç kiraya hükmedilmesinin doğru olmadığına ilişkin ifadenin maddi hataya dayalı olup, sözleşmedeki cezai şartın gecikme süresince uygulanacağının tabîi bulunmasına göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme istemlerinin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 03,20 TL harç ve takdiren 261,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak ... gelir kaydedilmesine, 13.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla