23. Hukuk Dairesi 2015/3881 E. , 2016/4524 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/3881 E. , 2016/4524 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:40

23. Hukuk Dairesi 2015/3881 E. , 2016/4524 K.

"İçtihat Metni"
....
ASIL DAVADA DAHİLİ DAVALI-
BİR. DAVALARDA

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 27.11.2014 gün ve... Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi asıl davada davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Asıl davada davacı kooperatif vekili, dahili davalı yüklenici ...'un müvekkili kooperatiften aldığı kredileri ödememesi nedeniyle, ... hakkında çok sayıda takip başlatıldığını, icra takiplerinde borçlunun borca yeter malı olmadığının anlaşılması üzerine İİK'nın 94. maddesine istinaden yetki belgesi alındığını ileri sürerek, borçlu yüklenici ile arsa sahibi davalılar arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre, borçluya verilmesi kararlaştırılan 1, 3 ve 10 numaralı bağımsız bölümlerin yüklenici ... adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Dahili davalı ... vekili, davacı kooperatife borçlu olduğunu, sözleşme konusu inşaatın iskân ruhsatının alınmadığını, binada birtakım eksikliklerin bulunduğunu beyan etmiştir.
Asıl davada davalı arsa sahipleri vekili, binanın iskân ruhsatının alınmaması ve ince işlerinin bitirilmemesi sebebiyle, yüklenicinin sözleşmeye göre 1, 3 ve 10 numaralı bağımsız bölümleri talep hakkının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Birleşen 2009/294 E. sayılı davada davacı arsa sahipleri vekili, müvekkilleri ile davalı yüklenici ... arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre, müvekkillerine düşen bağımsız bölümler ve ortak alanlarda eksiklikler bulunduğunu, iskân ruhsatının alınmadığını ileri sürerek, 7.499,00 TL gecikme tazminatı ile sözleşmeye göre davalı ...'a verileceği kararlaştırılan 1, 3 ve 10 numaralı bağımsız bölümlerin, iskân ruhsatının alınabilmesi ve tazminatları için satış yetkisi verilmesini talep ve dava etmiş, ıslah dilekçesi ile gecikme tazminatı istemini 15.200,00 TL’ye arttırmıştır.
Birleşen 2010/538 E. sayılı davada davacı arsa sahipleri vekili ise, 14.375,00 TL kira tazminatının davalı yükleniciden tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
.../...
S.2

Birleşen davalarda davalı ... vekili, davaların reddini istemiştir.
Mahkemece, asıl davanın reddine, birleşen 2009/294 E. sayılı davanın kısmen kabulüne, birleşen 2010/538 E. sayılı davanın kabulüne dair verilen karar, asıl davada davacı vekilinin temyizi üzerine, Dairemizce onanmış, asıl davada davacı vekilinin karar düzeltme isteminde bulunması üzerine, Dairemizin 03.10.2013 tarih ve ... sayılı ilamıyla, diğer karar düzeltme itirazlarının reddiyle, birleşen 2009/294 E. sayılı davada, mahkemece, ortak alanlardaki ve arsa sahiplerine ait bağımsız bölümlerdeki eksik ve ayıplı işler ile iskân masraflarının davalı yükleniciye ait 1 ve 10 numaralı bağımsız bölümlerin satışından elde edilecek para ile karşılanmasına karar verildiği, birleşen bu dava ile ilgili hükmün taraf vekillerine tebliğ edilerek temyiz edilmeksizin kesinleştiği, bu durumda, eksik ve ayıpların giderilmesi ile inşaat iskân alınmaya hazır hale geleceğinden, yüklenicinin edimini yerine getirmiş olacağının kabulü gerektiği, her ne kadar, mahkemece, arsa sahipleri tarafından açılan anılan birleşen davanın tefriki ile sonuçlanması beklendikten sonra, asıl dava yönünden hüküm kurulması gerekmekte ise de, hükmün Dairemizce temyiz incelemesi yapıldığı tarihte, arsa sahiplerinin açtığı birleşen davalar temyiz edilmeksizin kesinleştiğinden, tefrik kararı verilmemesinin asıl davada verilen hükmün sonucuna bu aşamada bir etkisi kalmadığı, 3 numaralı bağımsız bölüm yönünden asıl davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği belirtilerek asıl davada davacı yararına bozulmuştur. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda; asıl davada 3 numaralı bağımsız bölüm için açılan davanın kabulü ile davacıya cebri icra yolu ile satış yetkisi verilmesine ve 10 no'lu bağımsız bölümler ile ilgili talebin reddine, birleşen davalar ile ilgili yeniden karar verilmesine yer olmadığına dair verilen kararın asıl davada davacı ve davalılar vekillerince temyizi üzerine Dairemizin 27.11.2014 gün ve ...karar sayılı ilamı ile bozulmuştur.
Bu kez, asıl davada davacı kooperatif vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl davada davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 03,20 TL harç ve takdiren 261,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak ... gelir kaydedilmesine, 13.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla