23. Hukuk Dairesi 2015/3879 E. , 2016/4691 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/3879 E. , 2016/4691 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:41

23. Hukuk Dairesi 2015/3879 E. , 2016/4691 K.

"İçtihat Metni"
......

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 10.12.2014 gün ve 10293 Esas, 7977 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi asıl davada davalı-birleşen davada davacı ... vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Asıl davada davacı vekili, müvekkili ile davalı arsa sahipleri arasında 14.02.2005 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi bulunduğunu, sözleşme gereği müvekkiline özgülenen 2 numaralı bağımsız bölümün işin bitirilmiş olmasına rağmen tapu devrinin yapılmadığını ileri sürerek, anılan bağımsız bölümün tapusunun iptali ile davacı yüklenici adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Bir kısım davalılar vekili davanın reddini istemiş, diğerleri davaya cevap vermemiştir.
Birleşen davada davacı ... vekili, asıl davaya konu 2 numaralı dairenin davalı yüklenici şirket adına dava dışı ...tarafından müvekkiline satıldığını ileri sürerek, anılan bağımsız bölümün müvekkili adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılardan şirket vekili, davanın reddini istemiştir.
Bir kısım davalılar davayı kabul etmiş, diğerleri davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, asıl davanın kabulüne dair verilen karar, asıl dava davalılarından ... vekilinin temyiz istemi üzerine, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 28.05.2012 tarih ve ... sayılı ilamıyla, davacı ...’ın açtığı dava ile asıl davanın birleştirilerek görülmesi gerektiği belirtilerek bozulmuş, yerel mahkemece bozma kararına uyularak yapılan yargılama sonucunda, asıl davada yüklenici olan şirketin tüm edimlerini .../...
S.2

yerine getirerek davaya konu bağımsız bölümü hak ettiği, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığı tarihte dava dışı ....ın bu şirketin ortağı olduğu, sonrasında ortaklıktan ayrıldı ise de, davaya konu taşınmaza ilişkin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tarafları ile ilgili işlemler yapmak üzere geniş yetkilerle yüklenici şirket vekili olarak atandığı, birleşen davanın davacısı ...’ın aynı zamanda arsa sahiplerinden birisi olduğu, arsa sahibi ... ile yüklenici vekili olarak dava dışı ....arasında davaya konu daireye ilişkin satış sözleşmesinin imzalandığı, yine dava dışı ...başkaca daireler satışına yüklenici şirketi muvafakat ettiği gerekçeleriyle, asıl davanın reddine, birleşen davanın ise kabulüne dair verilen kararın asıl davada davacı-birleşen davada davalı yüklenici şirket, asıl ve birleşen davalarda davalı ... ve üçüncü kişi ... vekillerince temyizi üzerine Dairemizin 10.12.2014 gün ve ... karar sayılı ilamı ile bozulmuştur.
Bu kez, asıl davada davalı-birleşen davada davacı ... vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl davada davalı-birleşen davada davacı ... vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 64,00 TL harç ve takdiren 261,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak ... gelir kaydedilmesine, 27.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla