Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2016/8180 E. , 2016/5169 K.

23. Hukuk Dairesi 2016/8180 E. , 2016/5169 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 491982
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2016/8180 E. , 2016/5169 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliğine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -
Davacı vekili, taraflar arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, davalı yüklenicinin, süresinde inşaatı teslim etmediğini ileri sürerek, müvekkiline davalı yüklenici hesabına inşaatı yapması için izin verilmesini, kabul edilmezse sözleşmenin geriye etkili feshini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, davanın niteliği itibariyle ticaret mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle, mahkemenin görevsizliğine karar verilmiştir.
Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Somut olay, BK.'nun 355 (TBK. md. 470) ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesinin bir türü olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, anılan bu tür uyuşmazlıklar, dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6102 sayılı TTK.'nun 4. maddesinde tahdidi olarak sayılan ticari davalardan olmadığı gibi; davacı arsa sahibi olup, dava, her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan bir dava da değildir. O halde, dava konusu uyuşmazlığın çözümünde, Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğunun kabulü gereklidir.
Yukarıda açıklanan duruma göre, mahkemece, işin esasına girilerek sonucuna uygun bir hüküm verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme ile görevsizlik kararı verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 24.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları