23. Hukuk Dairesi 2016/7962 E. , 2016/5302 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/7962 E. , 2016/5302 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:22

23. Hukuk Dairesi 2016/7962 E. , 2016/5302 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki tapu iptali, tescil ve elatmanın önlenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacılar vekili, müvekkilleri ile davalılardan ... arasında yapılan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca inşa edilen binanın imar mevzuatına, ruhsata, sözleşme şartlarına ve projesine aykırı olduğunu ileri sürerek, sözleşmenin iptali ile davalılar üzerinde kayıtlı olan taşınmaz hisselerinin iptaline ve müvekkilleri adına tesciline, taşınmaza müdahalenin men'ine, sözleşmeye aykırı olarak ayıplı yapılan imalatın projeye uygun hale getirilmesi için yapılan giderlerin tespiti ile dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı yükleniciden tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, sözleşmenin iptali ile tapu iptali ve tescil istemli dava ile imalatın projeye uygun hale getirilmesine ilişkin dava tefrik edilmesi suretiyle mevcut dava sözleşmenin iptali ile tapu iptali ve tescil istemi yönünden yürütülmüştür.
Mahkemece, iddia, savunma, deliller ve tüm dosya kapsamından; davacıların tapu iptali ve tescil ile sözleşmenin iptali istemli davası açısından 10.000,00 TL değer gösterdiği, her ne kadar davacılar vekili tarafından bilirkişi incelemesi sonucu taşınmazların gerçek değeri üzerinden harç noksanlığının giderileceği belirtilmiş ise de İstanbul şartlarında bu miktar taşınmaz değerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, harcın kamu düzeninden olması sebebiyle davacılar vekiline harca esas piyasa rayiç değerlerinin bildirilmesi için yapılan ihtarata rağmen iki haftalık süre içerisinde harç noksanlığı tamamlanmadığı, kesin sürenin 09.02.2016 tarihinde dolduğu bu tarih itibariyle dava dosyasının işlemden kaldırılması koşullarının oluştuğu, süresi içerisinde yenileme talebi bulunmadığı gerekçesiyle Harçlar Kanunu'nun 30. ve HMK'nın 120. maddeleri uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.
Dava, mahkemenin tefrik kararı sonucu sözleşmenin feshi ile tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Mahkemece, Harçlar Kanunu'nun 30. maddesi hükmü gözetilerek davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş ise de, mahkeme tarafından harcın tamamlanmasına ilişkin davacıya verilen mehilde ne miktar harcın eksik olduğu ve ikmalinin gerektiği belirtilmemiştir. Bu durumda, mahkemece yargılamaya devam edilerek yapılacak keşifli bilirkişi incelemesi sonucu taşınmazların güncel değerleri belirlenip, harcın tamamlanması için davacıya mehil verilmeli, belirlenen harcın ikmal edilmemesi durumunda Harçlar Kanunu'nun 30. ve HMK'nın 150. maddeleri uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmeli; aksi halde, yargılamaya devam edilip sonucuna göre bir karar verilmelidir. Mahkemece, yukarıdaki açıklamalar gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış hükmün davacı yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla