23. Hukuk Dairesi 2016/6928 E. , 2016/4838 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/6928 E. , 2016/4838 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:24

23. Hukuk Dairesi 2016/6928 E. , 2016/4838 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, borçlu dava dışı.... aleyhine icra takibi yaptıklarını,borçlunun maliki olduğu ve dosyalarından hacizl... no'lu bağımsız bölümde tapuya kayıtlı taşınmazın satışının yapıldığını, satışa konu taşınmaz üzerinde davalı kurumun üç adet kamu haczinin bulunduğunu, davalının takiplerinin 2010 yılı ve sonrasına ait olduğunu ve kendi hacizlerinden sonra olduğunu, davalı kurumun bu hacizlerin devam ettiği yönünde dosyada hiçbir bilgi olmadığını, icra müdürlüğünce taşınmazın kaydına konulan 1. haciz esas alınmak suretiyle ihale bedelinden kalan 118.847,00 TL'nin tamamının davalı kuruma ödenmesi yönünde 06.06.2014 tarihli sıra cetveli ve derece kararı alındığını ve bunun usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek ... 06.06.2014 tarihli sıra cetveli ve derece kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, yetki ve husumet itirazında bulunduklarını, davalı kurumun bahse konu gayrimenkule konulan üç adet kamu haczi bulunduğunu, davalı kurumun sıra cetveline konu olan taşınmazın kaydına 04.01.2006 tarihli ...sayılı yazısı ile konulan hacizden kaynaklanan alacağı ile 2010 yılında yapılan diğer takiplerden kaynaklanan alacakları toplamı olan bedel kadar sıra cetveli ve derece kararında 1. sıra alacaklı olacağını, garameten paylaştırmanın mümkün bulunmadığını, bir kamu kurumu olan ... alacaklarının 5502 ve 5510 sayılı Kanunlar gereğince öncelikli alacaklar arasında olduğunu, sıra cetveli ve derece kararının usule ve yasaya uygun bulunduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; ... esas sayılı takip dosyasında, icra müdürlüğünce düzenlenen sıra cetvelinin 1. sırasında davalı kurumun borçludan 16.01.2006 tarihli hacizden kaynaklanan bir alacağı olup, olmadığının tespit edilemediği, dosyadaki belgelerin 16.01.2006 tarihinden sonra tahakkuk eden borçlara ait olduğu, sıra cetveline itiraz davasında alacağın mevcut olduğunun ispatının davalı alacaklıya ait olduğu, davalı alacaklının ise 16.01.2006 tarihli ve ...yevmiye no'lu hacizden dolayı alacaklarının olduğunu ispat edemediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
../..
S.2.


2) Davalı ... nın alacağının tapu kaydına konulan haciz ile sabit olduğuna, bu kaydın iptal edildiğine dair herhangi bir mahkeme kararı sunulmadığına ve sıra cetvelinin de 5510 Sayılı Yasanın 93. maddesine göre on yıllık zamanaşımı süresi dolmadan düzenlendiğine göre, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabulü yerinde olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla