23. Hukuk Dairesi 2016/6838 E. , 2016/5374 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/6838 E. , 2016/5374 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:25

23. Hukuk Dairesi 2016/6838 E. , 2016/5374 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki icra memur muamelesini şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayet olunan vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Şikayetçi vekili, şikayetçinin şikayet dışı borçlu ..'ne icra takibi başlattığını ve icra takibinin kesinleştiğini, borçlu borcunu ödemeyince alacaklı şikayetçinin talebi ile İcra Müdürlüğü'nün borçlunun 3. kişilerdeki hak ve alacaklarını kapsayan haciz ihbarnamesini .. Müdürlüğüne gönderdiğini, ....sanayi cevabi yazısında borçlu .... Şti.'nin kurumlarından 21.174,38 TL alacağı olduğunu ve bu miktarı kabul ettiklerini belirterek söz konusu bedeli 24.04.2014 tarihinde dosyaları hesabına yatırdıklarını ve söz konusu tutarın vezneden dosya hesabına geçtiğini, ancak ...İcra Müdürlüğünün ...'nün 25.04.2014 havale tarihli elden takipli yazısına istinaden müvekkili şirketin dosya hesabına.... Müdürlüğü tarafından yatırılan ve vezneden dosya hesabına giren 21.174,38 TL için ...İcra Müdürlüğünün hukuka aykırı olarak derece kararı ve sıra cetveli düzenleme işlemini yapmasının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, 25.06.2014 tarihinde düzenlenen derece kararı ve sıra cetveli düzenlenmesine ilişkin memur işleminin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Şikayet olunan vekili, şikayetçinin alacağa da itiraz ettiğini, bu nedenle mahkemenin görevli mahkeme olmadığını, şikayetin süresinde olmadığını, şikayet olunan idarenin alacağının bir kamu alacağı olup bu tür alacakların 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil edildiğini, yasaya, usule ve yerleşik Yargıtay içtihatlarına aykırı olarak açıldığını savunarak, şikayetin usulden veya esastan reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; şikayetçinin yaptığı icra takibinin kesinleştiği, alacaklı şikayetçinin talebi ile İcra Müdürlüğü'nün borçlunun 3. kişilerdeki hak ve alacaklarını kapsayan haciz ihbarnamesini ... Müdürlüğüne gönderdiği, ... Müdürlüğünde bulunan borçlunun alacak bedelinin 24.04.2014 tarihinde dosyaları hesabına yatırdığı ve söz konusu tutarın vezneden dosya hesabına geçtiği, .... Müdürlüğü tarafından yatırılan ve vezneden dosya hesabına giren 21.174,38 TL için ...İcra Müdürlüğü'nün icra veznesine para girişinden sonra gelen ...Vergi Dairesi yazısına istinaden derece kararı ve sıra cetveli düzenlediği, bu işlemin imtiyazlı alacaklar bakımından dahi hukuka aykırı olduğu ve talep üzerine bu durumun borçlu ve alacaklıya dahi bildirilmeden doğrudan derece kararı ve sıra cetveli düzenlendiği, imtiyazlı iştirak bakımından düzenlenen süre ve usule aykırı olarak yapıldığı gerekçesiyle, şikayetin kabulüne dair karar verilmiştir.
Kararı, şikayet olunan vekili temyiz etmiştir.
6183 sayılı Kanun'un 21/1. maddesinde; üçüncü şahıslar tarafından haczedilen malların paraya çevrilmesinden önce o mal üzerine kamu alacağı için haciz konulması halinde kamu alacağının hacze iştirak edeceği ve satış bedelinin garameten paylaştırılacağı hükme bağlanmıştır. Şu halde, kamu hacizleri, paylaşıma konu bedelin icra dosyasına girmesine kadar haciz konulması halinde garameten paylaşıma intikal ederler. Somut olayda,... Bölgesinden borçlunun alacağı üzerine 12.03.2014 tarihinde haciz koymuş ve para icra dosyasına 24.04.2014 tarihinde gönderilmiştir. Bu durumda, haczi daha önce olan şikayetçi ile Vergi Dairesi arasında garame yapan sıra cetveli doğru olup, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayet olunan Vergi Dairesi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, şikayet olunan Vergi Dairesi yararına BOZULMASINA, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla