Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2016/6787 E. , 2016/5316 K.

23. Hukuk Dairesi 2016/6787 E. , 2016/5316 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 389355
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2016/6787 E. , 2016/5316 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -
Davacı vekili, sıra cetvelinin birinci sırasında yer alan vergi dairesine takdir edilen miktarın doğru olmadığını, davalı vergi dairesi haczinin 3.368,38 TL alacak için koyulmuş olmasına rağmen, icra müdürlüğüne bildirilen güncel alacağın 41.565,80 TL olduğunu, kural olarak konulan hacizlerin haciz tarihinden önceki alacak ve bunlara işleyecek faizlere ilişkin olduğunu ve sonradan doğan alacağı kapsamayacağını ileri sürerek, sıra cetvelinin bu şekilde düzeltilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiştir.
Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Mahkemelerin görevi kanunla belirlenir. Görev hususu kamu düzenine ilişkin olup mahkemelerce her aşamada re'sen göz önüne alınmalıdır. Görevsiz mahkeme feragat halinde dahi davayı sonuçlandıramaz.
Dava, sıra cetvelinin iptali istemine ilişkindir. Davacı vekilinin itirazı alacağın esasına ilişkin olmayıp, davalının sırasına ilişkin olduğundan takip hukukuna ilişkin olduğu gözetilerek İcra Mahkemesi'nin görevli olduğu gerekçesiyle karar tarihinde yürürlükte olan HMK'nın 114/1-c ve 115/2. maddeleri uyarınca mahkemenin görevine ilişkin dava şartı noksanlığı sebebiyle, davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
2)Bozma nedenine göre, davalı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları