23. Hukuk Dairesi 2016/6067 E. , 2016/5233 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/6067 E. , 2016/5233 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:28

23. Hukuk Dairesi 2016/6067 E. , 2016/5233 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı dava şartı noksanlığı nedeniyle davanın usulden reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -

Davacı vekili, davalının, dava dışı .....Kooperatifi'nin üyesi olduğunu, adı geçen kooperatif tarafından, aidat, şerefiye bedelleri ile bunlara ilişkin gecikme faizlerinin tahsili amacıyla icra takibi başlatıldığını, davalının itirazı üzerine, kooperatifçe itirazın iptali davası açıldığını, bu esnada kooperatifin söz konusu alacağı müvekkiline temlik ettiğini, müvekkilinin itirazın iptali davasına katıldığını, itirazın iptali davası ıslah yoluyla alacak davasına dönüştürüldüğünden, yargılama sonucunda, dava tarihinden sonraki dönem için faize hükmedildiğini, dolayısıyla takip tarihi ile dava tarihi arasındaki döneme ilişkin faiz alacaklarının hüküm altına alınmadığını, bu faiz alacaklarının tahsili amacıyla işbu davayı açtıklarını ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 33.909,63 TL faiz alacağının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; taraflar arasındaki uyuşmazlığın, daha önceki yargılamada dava konusu edilmeyen, takip tarihi ile dava tarihi arasında işlemiş faiz alacağına ilişkin olduğu, kooperatif aidat borcundan kaynaklı bir uyuşmazlık bulunmadığı, tarafların tacir olmadığı, bu itibarla 6102 sayılı TTK'nın 4/1. maddesi uyarınca, davanın ticari dava sayılamayacağı, uyuşmazlığın genel hükümler çerçevesinde asliye hukuk mahkemesince çözümlenmesi gerektiği sonucuna varılarak, göreve ilişkin dava şartı noksanlığı bulunduğundan, davanın usulden reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava, kooperatif ile üyesi arasındaki uyuşmazlıkla ilgilidir. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 99/1. maddesinde, bu Kanunda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları, tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari dava sayılır hükmüne yer verilmiş olup, ticari dava niteliğindeki işbu davanın ticaret mahkemesinde görülmesi gerekir. Bu nedenle işin esasının incelenmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle, davanın usulden reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 01.12.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Cevapla