23. Hukuk Dairesi 2016/6032 E. , 2016/5475 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/6032 E. , 2016/5475 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:29

23. Hukuk Dairesi 2016/6032 E. , 2016/5475 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacılar vekili, müvekkillerinin kooperatif üyesi olduklarını, müvekkilerinden üye giriş bedeli fark ücreti adı altında davalı kooperatifin 05.02.2006 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında belirtilenden daha fazla ilave ödemeler alındığını, davalı kooperatifçe ortaklık aidatlarını ödemedikleri gerekçesiyle müvekkilleri aleyhine icra takibi başlatıldığını, müvekkillerinin noterden çektikleri ihtarnameler ile genel kurul kararına aykırı bir şekilde kendilerinden fazladan alınmış olan üye giriş fark bedellerinden mahsup edilmeden aleyhlerine icra takibi yürütüldüğünü, bu nedenle geçmişe dönük mahsup işleminin yapılarak hatanın düzeltilmesi yönünde ihtarda bulunduklarını iddia ederek, fazladan ödemelerinin borçlarıyla mahsubu ile takas edilmek suretiyle borçlu olmadıklarının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacıların davanın niteliğinde hata yaptıklarını, menfi tespit davasının açılmasının mümkün olmadığını, davacıların icra takiplerine konu edilmiş alacak yönünden borçlu olmadıklarını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre; davalı kooperatifin 2005 yılı olağan genel kurulunda alınan karara aykırı olarak, davacılardan fazla tahsilat yapıldığı, fazla tahsilatların takibe konu aidat bedellerinden önce oluştuğu, takas ve mahsup talebinde haklılık bulunduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davacılar vekili, davalı vekili temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacılar vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2-Davalı vekilinin temyiz itirazlarına gelince;
05.02.2006 tarihli genel kurul kararının 12. maddesinde kooperatife yeni alınacak ortaklardan, 2005 yılında kooperatife yeni alınan ortakların ödediğinin (80 m²'likler için 7.000,00 YTL, 60 m²'likler için 5.250,00 YTL) üstünde para alınması kararlaştırılmış, bu karardan sonra da yönetim kurulunca davacıların ödediği bedeller ile davacılar üye kaydedilmiştir. Yönetim kurulunun, genel kurul kararına istinaden yapmış olduğu üye kabul işlemleri, taraflar arasında sözleşme niteliğinde bulunup, genel kurul kararına da uygundur. Bu nedenle davanın reddi gerekirken, genel kurul kararına yanlış anlam verilerek yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır.


SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, davalıdan alınan peşin harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla