Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2016/5804 E. , 2016/5050 K.

23. Hukuk Dairesi 2016/5804 E. , 2016/5050 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 487987
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2016/5804 E. , 2016/5050 K.

"İçtihat Metni"
...

Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -
Şikayetçi vekili, ....alacağının 488.278,29 TL'sinin 3065 sayılı Kanun'un 55. maddesi gereğince rüçhanlı olduğu halde iflas idaresince hazırlanan sıra cetvelinde 3. sıraya yazılmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, bu alacağın sıra cetveline rüçhanlı olarak kaydedilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece yapılan yargılama sonucunda verilen şikayetin kabulüne ilişkin karar Yargıtay 19. HD 'nin 30.03.2011 tarih ve 2011/1658 Esas, 4129 Karar sayılı ilamı ile "Sıra cetveline yönelik şikâyetler İcra ve İflâs Kanunu'nun 18. maddesindeki usulle incelenir. Anılan maddede hâkime tanınmış olan takdir hakkının, şikâyet olunan tarafın savunma haklarına riayet bakımından, taraf teşkili sağlanmak ve duruşma açılmak şeklinde kullanılması uygun olur. Öte yandan KDV alacağının rüçhaniyeti (3065 s. Katma Değer Vergisi Kanunu m.55) vergiye konu mallarla sınırlı olup, bunların masada bulunup bulunmadığının araştırılmaması da kabul şekli itibariyle doğru görülmemiştir" gerekçesi ile bozulduğu, mahkemece yapılan yargılama sonucunda şikayetin kabulüne, ... İdaresi Müdürlüğü'nün 2010/4 İflas sayılı dosyası üzerinden hazırlanan sıra cetvelinde 3. sıraya alınan .... Dairesi Müdürlüğü'nün 488.276,29 TL'lik KDV alacağının rüçhanlı alacak olarak kaydedilmesine karar verildiği, verilen kararın Dairemizin 2012/3986 Esas, 2012/5922 Karar sayılı 11.10.2012 tarihli kararı ile "İflas sıra cetvelinde bir malın aynından doğan vergi alacaklarının öncelikle ödenmesine karar verilmelidir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “vergi teminatı” başlıklı 55. maddesine göre mükelleflerin fabrika, imalathane, ticarethane, şube, satış mağazası ve depolarında mevcut ilk madde, yarı mamul ve mamul madde stokları, üçüncü şahıslara satılmış veya rehnedilmiş olsa dahi, Katma Değer Vergisi ile zam ve cezalarının teminatı hükmünde olup, bedellerinden ilk önce sözü edilen hazine alacağı tahsil olunur.
Şikayetçiler vekili dilekçesinde kaydı istenen alacağın 488.276,29 TL’lik kısmının KDV olduğunu bildirmiştir.
Bu durumda İcra Mahkemesi'nce, katma değer vergisi alacağının kaynağını oluşturan ve maddede sayılan türdeki malların iflas masasında bulunup bulunmadığı, bilirkişi raporunda belirtilen belge ve bilgi eksiklikleri giderilerek bilirkişi tarafından incelenmesi .../...
S.2


sağlanıp, gerektiğinde yapılacak keşifle belirlenip bilirkişiden rapor alınarak, yasal şartların tespiti halinde tespit edilen miktarın rüçhanlı sıraya yazılmasına karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir." gerekçesi ile mahkeme kararının bozulmasına karar verildiği, tüm dosya kapsamı, bilirkişi raporu ve bozma ilamları değerlendirildiğinde, müflis şirketin iflas müdürlüğünce muhafaza tedbiri uygulanan ve mevcudat defterinde kayıtlı 3065 sayılı Yasa'nın 55. maddesinde belirtilen malların değerinin 58.667,29 TL olduğu, Vergi Dairesi'nin Katma Değer Vergisinden kaynaklanan 488.279,29 TL'lik alacağından 58.667,20 TL'sinin rüçhanlı olarak artan miktarın ise 3. sıraya kaydının yapılması gerektiğine ilişkin rapor sunduğu anlaşıldığı, iflas memurlarına muhtıra çıkartılarak iflas eden şirkete ait ticari defter ve diğer mali tabloların ve diğer belgelerin kayıtlarından çıkartılmasına ve belirtilen belgelerin tümü dosyaya sunularak ek rapor aldırılmasına karar verildiği, 20.01.2015 tarihli ek raporda; müflis şirketin iflas müdürlüğünce muhafaza tedbiri uygulanan ve mevcudat defterinde kayıtlı 3065 sayılı Yasa'nın 55. maddesinde belirtilen malların değerinin 58.667,20 TL olduğu, Vergi Dairesinin Katma Değer Vergisinden kaynaklanan 488.279,29 TL'lik alacağından 58.667,20 TL'sinin rüçhanlı olarak artan miktarın ise 3. sıraya kaydının yapılması gerektiğine ilişkin rapor sunulduğu, alınan 20.01.2015 tarihli bilirkişi raporu dosyadaki veriler ve uyulan bozma kararı içeriğine uygun olduğu gerekçesiyle, ...2010/4 İflas sayılı dosyası üzerinden hazırlanan sıra cetvelinde ... Başkanlığı'nın 48.8276,29 TL alacağının 58.667,20 TL'sinin rüçhanlı alacak olarak kaydedilmesine karar verilmiştir.
Kararı, şikayetçi vekili temyiz etmiştir.
Şikayetçi kurum yararına vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bu nedenle şikayetçi yararına bozulması gerekmiş ise de yapılan yanlışlığın giderilmesi, yeniden yargılamaya gereksinim göstermediğinden, HUMK'.nın 438/7. maddesi uyarınca hükmün, aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltilerek onanması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenle, şikayetçi vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın (HÜKÜM) bölümünün 4 no'lu bendinde geçen “ şikayetçi lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığı” ibaresinin çıkarılarak “ Hüküm tarihinde geçerli ... uyarınca 500,00 TL maktu vekâlet ücretinin şikayet olunandan tahsili ile şikayetçi kuruma verilmesine” ibaresinin eklenmesine ve hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 16.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları