23. Hukuk Dairesi 2016/5385 E. , 2016/5149 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/5385 E. , 2016/5149 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:32

23. Hukuk Dairesi 2016/5385 E. , 2016/5149 K.

"İçtihat Metni"
....

Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin bozma kararına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayet olunan ...vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Şikayetçi vekili, müvekkilinin nafaka alacağının tahsili için başlatılan takip dosyasında, şikayet dışı borçlu .... ait taşınmazın tapu kaydına haciz konulduğunu, aynı taşınmazın şikayet olunan ....'nin alacaklı olduğu takip dosyasından satışı yapılarak alacağa mahsuben alındığını, düzenlenen sıra cetvelinde müvekkili alacağının imtiyazlı olması nedeniyle pay ayrılması gerektiğini, buna rağmen 7. sırada yer verildiğini ileri sürerek, yeniden sıra cetveli yapılmasına karar verilmesini talep ve şikayet etmiştir.
Mahkemece iddia, savunma, uyulan Yargıtay bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre; şikayetçinin alacağının nafaka alacağı olması nedeniyle imtiyazlı alacak olduğu, 17.02.2011 tarihinde 1. sıradaki hacze imtiyazlı iştirak için başvuruda bulunulduğu, şikayetçinin alacağının nafaka ilamına dayalı alacak olduğu, önce takip yapmaksızın her zaman aynı derecede hacze iştirak edeceği, iştirak halinde kural olarak satış bedelinin garameten paylaştırılması gerekli ise de; nafaka alacağı imtiyazlı alacak olduğundan, bu alacaklının (şikayetçinin) satış bedelinden öncelikle payını alması, eğer para artarsa onun da ilk haczi koyduran alacaklıya verilmesi gerektiği gerekçesiyle, şikayetin kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, şikayet olunan .... vekili temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, İcra Mahkemesince uyulan bozma ilamı doğrultusunda inceleme yapılıp karar verilmiş olmasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, şikayet olunan Destek .... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2-Mahkemece; her ne kadar Dairemizin 12.06.2014 tarih ve 2014/831 E., 2014/4547 K. sayılı bozma ilamına uyulmasına karar verilmişse de; İİK'nın 101/2. maddesi uyarınca ilama dayalı birikmiş nafaka alacaklarının ancak bir yıllık süreye tekabül eden kısmının imtiyazlı alacak olduğu hususu gözetilmeksizin birikmiş nafaka alacağının tamamını kapsar şekilde İİK'nın 101 ve 206. maddelerine uygun araştırma yapılmaksızın yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.
..../...
S.2

SONUÇ: Yukarıda (1) no'lu bentte açıklanan nedenlerle, şikayet olunan ..... vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) no'lu bentte açıklanan nedenlerle şikayet olunan ....vekilinin temyiz itirazının kabulüyle hükmün şikayet olunan ..... yararına BOZULMASINA, peşin alınan harç istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla