23. Hukuk Dairesi 2016/5286 E. , 2016/5058 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/5286 E. , 2016/5058 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:33

23. Hukuk Dairesi 2016/5286 E. , 2016/5058 K.

"İçtihat Metni"
...

Davacının açmış olduğu iflasın ertelenmesi davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 28.03.2016 gün ve ...Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacılar vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -

Davacılar vekili, 2013 yılında yaşanan toplumsal olaylar ve siyasi çekişmelerden kaynaklanan ekonomik krizin 2013-2014 yıllarında bankalara ve piyasalara olan borçların artmasına sebep olduğunu, her iki şirketinde hali hazırda üretime devam ettiğini, iyileştirme projesi kapsamında tedbirlerin alınması ve uygulanması halinde borca batıklıktan kurtulacaklarını belirterek, borca batıklık durumunun tespiti ile haklarında verilecek olan iflas kararının ertelenmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, davacı şirketlerin adres değişikliğini 26.01.2015 tarihinde Ticaret siciline tescil ettirdiği, henüz... ilan yapılmadan açmış olduğu davada davaya bakma yetkisi sicil gazetesinde son değişikliğin ilandan önceki son sicil adresine göre tayini gerektiği gerekçesiyle, dava dilekçesinin 6100 sayılı HMK'nın 114/1-ç ve 115/2. maddesi uyarınca usulden reddine, yasal süre içinde başvurulması halinde dosyanın görevli ve yetkili ....Mahkemesine gönderilmesine dair verilen karar, müdahil ... vekilinin temyiz istemi üzerine, Dairemizin 28.03.2016 tarih ve 2015/9660 E., 2016/1926 K. sayılı ilamı ile, müdahil vekilinin temyiz itirazlarının reddine, iflas erteleme talebinin TTK'nın 324/2. madde (6102 sayılı TTK'nın 376/3 ve 377. madde) düzenlemesi kapsamında; borca batıklık bildirimi içerdiğinden, talepte bulunan şirket yetkilileri veya vekilinin dosyayı yetkili mahkemeye gönderme talepleri bulunmaması durumunda dahi HMK'nın 150. maddesi hükümlerinin uygulanması ile davanın açılmamış sayılmasına karar verilemeyeceği, mahkemece re'sen masrafı hazineden alınarak dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi ile davaya devam edilerek sonuca göre hüküm tesis edilmesi gerektiği belirtilerek re'sen bozulmuştur.
Bu kez, davacılar vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.

../..
S.2.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, alınması gereken karar düzeltme harcı peşin yatırıldığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına ve takdiren 261,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenlerden alınarak ... gelir kaydedilmesine, 17.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

...Cevapla