Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2016/5011 E. , 2016/5487 K.

23. Hukuk Dairesi 2016/5011 E. , 2016/5487 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 487987
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2016/5011 E. , 2016/5487 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasında görülen tazminat davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 15.01.2016 gün ve 2014/9250 Esas, 2016/126 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi asıl davada davalı-karşı davada davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -

Davacı-karşı davalı vekili, 27.05.2014 günlü hakem kurulu kararını temyiz etmiş, Dairemizin 15.01.2016 tarih ve 2014/9250 esas, 2016/126 karar sayılı ilamı ile hakem kararının onanmasına karar verilmiştir.
Bu kez, davalı- karşı davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
HUMK'nın 440/4. maddesi gereğince hakemlerin verdiği hükümlerin onanmasına veya bozulmasına ilişkin kararlara karşı karar düzeltme yoluna başvurulamayacağı ifade edilmiştir. Dairemizin onama ilamında maddi hata sonucu karar düzeltme yoluna başvurulabileceği belirtilmiş ise de, maddi hata müktesep hak kazandırmayacağı gibi kanunun vermediği bir hakkın Dairece verilmesi de mümkün olmayacağından davalı-karşı davacı vekilinin karar düzeltme dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı- karşı davacı vekilinin karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 28.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları