23. Hukuk Dairesi 2016/4838 E. , 2016/5109 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/4838 E. , 2016/5109 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:34

23. Hukuk Dairesi 2016/4838 E. , 2016/5109 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
Vek. Av. ...

Taraflar arasındaki kayıt kabul davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, davalı müflis şirket elemanlarının, müvekkili şirkete ait ... konakladığını, 8.550,00 TL'lik konaklama bedeline ilişkin faturaların davalı tarafça ödenmemesi üzerine yapılan icra takibinin kesinleştiğini, bu alacakların iflas masasına kaydı için yaptıkları başvurunun reddedildiğini, kararının haksız olduğunu ileri sürerek, 8.550,00 TL alacağın iflas masasına kaydını istemiş olup, daha sonra 12.03.2015 havale tarihli ıslah dilekçesinde ise, bilirkişi raporunda müvekkilinin alacağının 10.476,35 TL olduğunun tespit edildiğini belirterek, talebini 1.926,35 TL artırarak, 10.476,35 TL'nin iflas masasına kayıt ve kabulüne karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili, davacının alacağının ilama bağlı olmadığını, müflis şirketin defterlerinde söz konusu alacağa ilişkin kayıt bulunmadığını ve alacağın yargılamayı gerektirdiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacının, dava konusu alacağının tahsili amacıyla, davalı aleyhine yaptığı icra takibinin itiraz edilmeden kesinleştiği, davacı tarafın 20.08.2013 tarihinde iflas masasına yaptığı başvurunun reddedildiği, ret kararının davacıya tebliğ edildiği, davanın süresi içinde açıldığı, davacı şirketin, davalının elemanlarının, davacının otelinde konaklaması nedeniyle davalı taraftan alacaklı olduğu gerekçesiyle, davanın kabulü ile 10.476,33 TL'nin davalı müflis şirketin iflas masasına kayıt ve kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava, kayıt kabul istemine ilişkindir.
1-İİK'nın 234/1. maddesi, "iflas idaresi sıra cetvelini iflas dairesine verir ve alacaklıları 166. maddenin 2. fıkrasındaki usule göre ilan yoluyla haberdar eder." hükmünü, İİK'nın 235/1. maddesinin ilk iki cümlesi "Sıra cetveline itiraz edenler, cetvelin ilanından itibaren onbeş gün içinde iflasa karar verilen yerdeki ticaret mahkemesine dava açmaya mecburdurlar. 223. maddenin üçüncü fıkrası hükmü mahfuzdur." hükmünü içermektedir. İİK'nın 234/2. madde hükmü uyarınca yapılan tebligat bilgi verme mahiyetinde olup, dava açma süresi bu tebligat ile başlamaz. Bu madde hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, iflas, sıra cetveline itiraz davaları süreye tabi olup, bu süre kural olarak sıra cetvelinin İcra ve İflas Kanunu'nun 166. maddesinde gösterilen usulde ilanından itibaren işlemeye başlar. Eğer davacı aynı Kanun'un 223. maddesine göre tebliğe elverişli adres gösterir ve gerekli masrafı avans olarak yatırırsa, süre kendisine yapılan tebliğden itibaren hesaplanır.
.../...
S.2

Somut olayda sıra cetveli 21.01.2014 tarihinde ulusal bir gazetede, 22.01.2014 tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş, 28.01.2014 tarihinde de davacıya tebliğ edilmiştir. .... 02.04.2014 ve 05.05.2016 tarihli yazılarında ise, davacının tebliğ masrafı yatırmadığı belirtilmiştir.
Bu durumda mahkemece, en son ilan tarihine göre, davanın, hak düşürücü süre içinde açılmış olmasına ilişkin özel dava şartı noksanlığı bulunduğu gerekçesiyle, HMK'nın 114/2 ve 115/2. maddeleri uyarınca usulden reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.
2-Bozma nedenine göre, davalı müflis şirket iflas idaresi memurları vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün, yasa gereği BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı müflis şirket iflas memurları vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 21.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla