23. Hukuk Dairesi 2016/4827 E. , 2016/5095 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/4827 E. , 2016/5095 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:34

23. Hukuk Dairesi 2016/4827 E. , 2016/5095 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
Vek. Av. ...
MÜDAHİLLER : 1- .... Vek. Av. ...
2- T. ... A.Ş. Vek. Av. ...

Taraflar arasındaki iflas davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde müdahil vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, davalı şirket aleyhine .... Müdürlüğü'nün 2014/12243 esas sayılı dosyası ile 18.06.2014 tarihinde İİK'nın 171.maddesine istinaden kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ile takibe geçildiğini,takip üzerine borçlu şirkete gönderilen örnek 12 numaralı ödeme emrinin Tebligat Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak tebliğ edildiğini,borçlu şirket aleyhine yapılan takibe karşı itiraz edilmediğini ve herhangi bir ödeme yapılmamış olup takibin kesinleştiğini,borçlu davalı tarafından herhangi bir ödemenin yapılmamış olması sebebi ile müvekkilinin mağdur duruma düştüğünü ileri sürerek, davalı şirketin iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davalı şirketin borca batık olması nedeniyle borcunu ödeyemeyeceğini ve bu nedenle depo emrine gerek olmadığı beyanı karşısında davalı şirkete depo emri çıkarılmayarak davalının iflasına karar verilmesi gerektiği belirtilerek, davalı şirketin iflasına karar verilmiştir.
Kararı, müdahiller vekilleri temyiz etmiştir.
Dava, İİK'nın 155. maddesine dayalı takipli iflas istemine ilişkindir.
İİK'nın 158. maddesi, “Alacaklının iflas takibi kesinleştiğinde 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir. İflas talebinin ilanından itibaren onbeş gün içinde diğer alacaklılar davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilirler.” hükmünü, 166. maddesi, “... Daire ayrıca kararı, karar tarihinde, tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biri ile birlikte iflas edenin muamele merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder.” hükmünü içermektedir.
Ülkemizin de tarafı olduğu ve Anayasa'nın 90. maddesi gereği iç hukukun bir parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6, 1982 Anayasası'nın 36. maddesinde adil yargılanma hakkına yer verilmiştir. 1086 sayılı HUMK'nın 73. maddesi "Kanunun gösterdiği istisnalar haricinde hakim her iki tarafı istima veyahut iddia ve müdafaalarını beyan etmeleri
.../...
S.2

için kanuni şekillere tevfikan davet etmedikçe hükmünü veremez" hükmünü içermektedir. 6100 sayılı HMK'nın 27. maddesinde ise adil yargılanma hakkının en önemli unsuru olarak hukuki dinlenilme hakkı düzenlenmiş, bu hakkın, yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını, açıklama ve ispat hakkını, mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirme yapmasını da içerdiği belirtilmiştir.
Somut olayda, mahkemece iflas talebinin ilanına ilişkin metin içeriğinde duruşma gün ve saatine yer verilmemiş ve yargılama bu doğrultuda sürdürülerek hüküm kurulmuş olup, bu husus müdahillerin anılan düzenlemelerin öngördüğü adil yargılanma hakkının ihlâli ve hukuki dinlenme hakkının kısıtlanması sonucunu doğurduğundan doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle müdahiller vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, müdahiller yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla