23. Hukuk Dairesi 2016/4323 E. , 2016/5178 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/4323 E. , 2016/5178 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:36

23. Hukuk Dairesi 2016/4323 E. , 2016/5178 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında imzalanan 20.09.2006 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca müvekkiline isabet eden daireyi Mayıs 2013 ayında satarken banka eksperi tarafından dairenin belediyedeki dosyası incelendiğinde davalı tarafından müvekkiline teslim edilen dairenin halen salon olarak kullanılmakta olan kısmının binanın projesinde otopark olarak göründüğünü öğrendiğini, otopark olarak bırakılan yerin müvekkiline teslim aşamasında dairenin içine dahil edilip duvarlarının örülerek müvekkiline teslim edildiğinin ortaya çıktığını, bu nedenle normalde 160.000,00 TL - 165.000,00 TL civarında olması gereken dairesini 90.000,00 TL'ye satmak zorunda kaldığını, yaklaşık olarak 75.000,00 TL maddi zarara uğradığını ileri sürerek, şimdilik 10.000,00 TL maddi tazminatın 11.06.2013 tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiş, ıslah yoluyla talebini 37.000,00 TL'ye arttırmıştır.
Davalı vekili, davanın zamanaşımına uğradığını, davacı ile aralarında akdedilen sözleşmede davacının davasına dayanak yaptığı şekilde kendisine verilmiş bir taahhüdün olmadığını, mevzuata ve sözleşmeye uyularak davacının dairesinin imar planına, yapı ruhsatına, tasdikli plan ve projesine uygun olarak yapılıp teslim edildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, dosya kapsamı ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; arsa sahibine ait zemin kattaki 1 no'lu katta otopark kaydı bulunmadığı, son projenin zemin kat planında zemin kat dairesinin 3+1 odalı olarak düzenlendiği, balkonlar ve teras alanları dahil dairenin net alanının 86,70 m², brüt alanının 110,00 m² olarak gösterildiği, anılan planda otopark bulunmadığı ve yine inşaata ait fotoğraflarda otopark girişinin bulunmadığı, bu verilere göre davalı tarafından sözleşme gereği davalıya verilecek olan bağımsız bölümde otopark bulunmadığı, bu nedenle çıplak gözle yapılacak olan incelemede göz önüne alınacak hususun bağımsız bölümde otopark olmaması veya bir başka değişle bağımsız bölümün 3+1 olması gerektiği, bu nedenle belediyeden tasdikli mimari projede yer alan otoparkın, bağımsız bölüme dahil edilmesinin gizli ayıp niteliğinde olduğu, bu ayıbın ancak teknik inceleme sonucunda ortaya çıkabileceği, davacı her ne kadar bu bağımsız bölümü üçüncü şahsa satmış ise de; rayiç bedel ile tapudaki satış bedeli arasındaki farktan ve ayıbın giderilmesi bedeli nedeniyle davacı zararının oluştuğu gerekçesiyle, davanın kabulü ile, 37.000,00 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
../..
S.2.


1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2-Mahkemece, davacıya düşen dairenin ayıplı olması, başka bir deyişle projede otopark gösterilen yerin bağımsız bölüme dahil edilmesi nedeniyle değer kaybı olarak 30.000,00 TL, eski hale getirme bedeli olarak da 7.000,00 TL olmak üzere 37.000,00 TL'nin davalıdan tahsiline hükmedilmiştir. Ancak, davacı daireyi 3. kişiye satıp devrettiğinden eski hale getirme bedeli 7.000,00 TL'yi isteyemeyeceğinden bu talebin reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda (1) no'lu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) no'lu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla