23. Hukuk Dairesi 2016/4074 E. , 2016/5101 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/4074 E. , 2016/5101 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:37

23. Hukuk Dairesi 2016/4074 E. , 2016/5101 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
DAVALILAR : 1- Tasfiye Halinde ... Vek. Av. ...
2- ...

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkilince, 3. Blok, 9. Kat, 40 numaralı bağımsız bölümün davalılardan 110.000, 00 TL bedel karşılığında satın alındığını, kalan 31.500,00 TL için de adına tescil yapıldığında ödenmek üzere senet verildiğini, müvekkilinin davalı kooperatifin 19.05.2010 tarihli kararı ile kooperatif üyeliğine kabul edildiğini, bağımsız bölümü fiilen teslim alarak oturmaya başladığını, ancak davalı kooperatif adına tapuda kayıtlı olan bağımsız bölümün müvekkili adına tescil edilmediğini ileri sürerek, bağımsız bölümün müvekkili adına tapuda tescilini, bu mümkün olmazsa bağımsız bölüm için ödediği 110.000,00 TL'nin, dava tarihinden, daha fazla ise bu bedelin ödeme tarihinden itibaren işleyecek reeskont faziyle tahsilini ve senedin iptalini talep ve dava etmiş olup, 28.10.2014 tarihli ıslah dilekçesi ile talebini 50.000,00 TL artırarak 160.000,00 TL'nin tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı Kooperatif vekili, davacının dava konusu bağımsız bölümü ve üyeliği diğer davalıdan devraldığını, söz konusu ödemeleri de bu davalıya yaptığını, davacının kooperatif üyesi olduğunu ve kooperatife herhangi bir borcu bulunmadığını, söz konusu bağımsız bölümde halen oturmakta olduğunu, davacıya ait bağımsız bölümün tapuda kooperatif adına kayıtlı olduğunu, kooperatif borçları nedeniyle tapu kaydına haciz konulduğunu, bağımsız bölümün davacıya ait olduğunu, ancak tapudaki haciz şerhleri nedeniyle davacıya tapuda devredilemediğini savunarak, davanın kabulünü istemiştir.
Davalı ... duruşmada, kooperatif üyeliğini ve dava konusu bağımsız bölümü davacıya devrettiğini ve karşılığında 110.000,00 TL aldığını, davacı tarafça geri kalan 31.500,00 TL için senet verildiğini, ancak davalı kooperatifçe tapunun devredilememesi sebebiyle senet bedelini henüz alamadığını savunarak, bağımsız bölümün davacı adına tescilini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; dava konusu bağımsız bölümün davacı tarafından satın alındığı, üyeliğin de devralındığı ve bunun kooperatifçe kabul edildiği, bağımsız bölümün tapuda kooperatif adına kayıtlı olduğu ve üzerinde bulunan haciz şerhleri nedeniyle tapusunun davacıya devredilemediği, davacının talebinin, halen oturduğu bağımsız bölümün bu şerhlerden ari .../...
S.2

şekilde adına tescil edilmesi olduğu, bu nedenle davacı tarafın ödediği bedeli talep ettiği, ancak davacının, devir sırasında kararlaştırılan bedelin tümünü henüz davalıya ödemediği, kooperatif üyeliğinden çıkma iradesinin de bulunmadığı, bu nedenlerle tazminat talebinin kabul edilemeyeceği gerekçesiyle, davacının tazminat ve senedin iadesi taleplerinin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
1-Davacının terditli taleplerinden ilkinin, kendisine isabet eden ve halen davalı kooperatif adına kayıtlı 40 numaralı bağımsız bölümün tapu kaydının haczi şerhlerinden âri olarak iptali ile adına tescili olduğu, söz konusu bağımsız bölümün tapu kaydı üzerinde birden çok haciz şerhi bulunduğu anlaşılmıştır.
Bu durumda mahkemece, bağımsız bölümün tapu kaydında lehine takyidat bulunanların da davada taraf olması gerektiğinden, öncelikle taraf teşkiline ilişkin eksikliğin giderilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, kamu düzenine ilişkin bu husus gözardı edilerek, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.
2- Bozma nedenine göre, davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın, davacı yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla