23. Hukuk Dairesi 2016/3789 E. , 2016/5150 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/3789 E. , 2016/5150 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:38

23. Hukuk Dairesi 2016/3789 E. , 2016/5150 K.

"İçtihat Metni"
...


.../...


S.2
Taraflar arasındaki asıl ve birleşen menfi tespit davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl alacak yönünden davanın reddine işlemiş faiz alacağı yönünden davaların kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde asıl ve birleşen davalarda davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Asıl ve birleşen davalarda davacılar vekili, müvekkillerinin kooperatifin ortağı olduğunu, davalı tarafından müvekkilleri aleyhine ... 2005/607, 2005/831, 2005/680, 2005/602, 2005/885, 2005/865 ve 2005/608 E. sayılı dosyalarından takip başlatıldığını, müvekkillerinin gerek kendileri gerekse aile bireyleri için çeşitli tarihlerde kooperatiften gübre, tohum vs. Aldıklarını ancak borçlarını faaliyet sonunda elde ettikleri pamuk mahsulünü teslim ederek ödediklerini, buna rağmen müvekkillerinin icra takibine maruz kaldıklarını ileri sürerek, davalı kooperatife borçlu bulunmadıklarının tespitini talep ve dava etmiştir.
Asıl ve birleşen davalarda davalı vekili, davacıların müvekkil kooperatifin ortağı olduklarını, icra dosyalarından gönderilen ödeme emirlerine itiraz etmediklerini, fiili haciz için ikametgahlarına gidildiğinde dahi itirazda bulunmadıklarını, verdikleri mal beyanı dilekçelerinde borcun tamamını ödeyeceklerine dair taahhütte bulunduklarını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, uyulan Yargıtay bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre; davalı ...22.065,00 TL ana para ile birlikte işlemiş 25.089,84 TL tutarında borcunun bulunduğunun tespit edildiği, bilirkişi marifetiyle de TBK'nın 88. ve 120. maddeler kapsamında yapılan hesaplar karşısında, asıl alacak yönünden taleplerin reddi ile işlemiş faiz alacağı yönünden ise davaların kısmen kabullerine karar verilmiştir.
Kararı, asıl ve birleşen davalarda davacılar vekili temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, asıl ve birleşen davalarda davacılardan ...i dışındaki diğer temyiz edenlerin tüm, ... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2-Mahkemece; Dairemizin bozma ilamına uyulması sonrası yapılan yargılama sırasında alınan ilk raporda işlemiş faiz miktarının 10.302,02 TL olarak, 24.04.2014 tarihli ek raporda ise 25.089,84 TL olarak hesaplandığı, bu itibarla bozma sonrası alınan iki rapor arasında asıl ve birleşen davalarda davacı borçlu .....yönünden işlemiş faize yönelik yapılan hesaplamalarda çelişki olmasına rağmen mahkemece işbu çelişki giderilmeksizin 24.04.2014 tarihli ek rapora itibar edilerek hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) no'lu bentte açıklanan nedenlerle, asıl davada ve birleşen davalarda davacılardan.... dışındakilerin tüm, ... diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) no'lu bentte açıklanan nedenlerle birleşen 2005/465 Esas sayılı davada davacı ... vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün birleşen 2005/465 Esas sayılı davada davacı ....yararına BOZULMASINA, alınması gereken harç peşin yatırıldığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
.../...


S.3Cevapla