23. Hukuk Dairesi 2016/3692 E. , 2016/5041 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/3692 E. , 2016/5041 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:39

23. Hukuk Dairesi 2016/3692 E. , 2016/5041 K.

"İçtihat Metni"
....

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın asıl ve birleşen davalarda ... yönünden reddine, diğer davalılar yönünden ise kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -
Asıl davada davacı iflas idaresi vekili, müvekkili hakkında iflas kararı verildiğini, kararın kesinleştiğini, müvekkili ile arsa sahibi olan davalılar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye etkili feshinin tespiti ile şirket tarafından arsa sahiplerine verilen 500.000,00 TL’nin ve imalat bedelinin davalılardan tahsili ile birleşen ...sayılı davada ise davalılardan Kahraman’ın davadan önce vefatı nedeniyle mirasçılarına karşı açılan iş bu davanın asıl dava ile birleştirilmesi ve imalat bedeli olarak alacaklarından 7.800,00 TL'nin ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Asıl dava davalısı ve ... sayılı dosya davacısı arsa sahipleri vekili, asıl davanın reddini, birleşen davada ise arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye etkili feshi nedeniyle müspet ve menfi zararının tanzimini talep ve dava etmişlerdir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; Asıl davanın ve birleşen ... Ticaret Mahkemesinin 2011/120 E. sayılı davada, ... yönünden davanın reddine, diğer davalılar yönünden açılan davanın kısmen kabulü ile kat karşılığı inşaat sözleşmesinin 03.12.2009 tarihi itibariyle tarafların iradelerinin birleşmesi sonucu feshedildiğinin tespitine, 412.000,00 TL'nin davalılar ..., ..., ..., ... ve ... mirasçıları ...., ..., ... ve ...'dan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine, dava tarihinden itibaren alacağa değişen oranlarda avans faizi uygulanmasına, fazlaya ilişkin talebin reddine, Birleşen ... sayılı davanın reddine, karar verilmiştir.
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
../..
S.2.


1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, taraf vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Asıl ve Birleşen ... dava davacı vekilinin temyizi bakımından Mahkemece davacı vekilince taraf teşkilini sağlamak açısından açılan birleşen dava ile asıl dava bakımından tek hüküm kurulduğu, birleşen davada asıl davaya konu talepten ayrı bir talepte bulunulmadığı halde mahkemece verilen ara kararla tamamlama harcı yatırıldığı, bu bakımdan Birleşen davada yatırılan harcın iadesi yönünde karar verilmesi gerekirken bu hususta karar verilmemesi doğru görülmemiştir.
3-Asıl dava davalısı Birleşen ....dava davacısı vekilinin temyizine gelince mahkemece asıl davada davacının iki talebi bulunduğu bu taleplerden imalat bedelinin iadesi isteminin reddine karar verildiği halde bu talep yönünden asıl dava davalısı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken bu hususta karar verilmemesi de hatalı görülmüştür.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin diğer temyiz itirazlarının reddine (2) ve (3) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harçların istek halinde temyiz edenlere iadelerine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.11.2016 tarihinde oybirliğiyle kararCevapla