Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2016/3639 E. , 2016/4982 K.

23. Hukuk Dairesi 2016/3639 E. , 2016/4982 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 489992
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2016/3639 E. , 2016/4982 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
Vek. Av. ...

Taraflar arasında görülen alacak davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 24.11.2015 gün ve ... Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
-K A R A R -

Davacı vekili tarafından Dairemizin 24.11.2015 gün ve .... sayılı ilamına karşı süresi içerisinde karar düzeltme yoluna başvurulmuş ise de, davacı vekili 13.10.2016 tarihli ... ortamında gönderilmiş e-imzalı dilekçe ile bu talepten feragat etmiştir. Davacı vekili Av. ...'nun ....yevmiye no'lu mevcut vekaletnamesinde feragat yetkisi bulunduğundan, karar düzeltme isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin feragat nedeniyle REDDİNE, karar düzeltme peşin harcının istek halinde iadesine, 10.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları