23. Hukuk Dairesi 2016/3209 E. , 2016/5219 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/3209 E. , 2016/5219 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:41

23. Hukuk Dairesi 2016/3209 E. , 2016/5219 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :......
BİR. DOSYADA
ŞİKAYETÇİ : ... Vek. Av. ...
ASIL VE BİR. DOSYADA ŞİKAYET
OLUNANLAR : 1-... Vek. Av. ... 2-...
Vek. Av. ...

Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl şikayetin kabulüne, birleşen şikayetin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde birleşen dosyada şikayetçi vekili ve asıl ve birleşen dosyada şikayet olunan ... vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Asıl dosya şikayetçisi vekili, ....sayılı dosyası kapsamında düzenlenen sıra cetvelinin kanuna ve uygulamaya uygun olmadığını, 23.10.2013 tarihli sıra cetvelinde hata ve eksiklikler bulunduğunu, kendilerine ait haczin devam etmesine rağmen sıra cetveline dahil edilmediğini, sıra cetveline alınan alacakların, borçluları, haciz tarihi, kesinleşme tarihi ve tebliğ tarihlerinin yazılmadığını, sıra cetveline konu aracın ihale bedelinin 21.100,00 TL olmasına rağmen, sıra cetvelinde 29.387,02 TL'nin paylaşımının yapıldığını, eksiltilen masrafın masraf yapan dosya alacaklısına ödenmesi gerektiğini ancak bu hususta bir karar verilmediğini, garame oranlarının belli olmadığını ileri sürerek, sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Birleşen dosyada şikayetçi vekili, bedeli paylaşıma konu .... plakalı araca kamu borçlarından dolayı haciz konulduğunu, aracın aynından doğan .... borcunun sıra cetvelinde dikkate alınmadığını, bu nedenle yapılan taksim işleminin hatalı olduğunu ileri sürerek, sıra cetvelinin düzeltilmesini talep etmiştir.
Asıl ve birleşen dosyada şikayet olunanlar vekili, şikayete cevap vermemiştir.
Mahkeme yaptığı yargılama neticesinde, asıl dosyadaki şikayetin kabulüne, 23.10.2013 tarihli sıra cetvelinin iptaline; birleşen dosyadaki şikayetin süre yönünden reddine karar vermiştir.
Kararı, birleşen dosyada şikayetçi vekili ve asıl ve birleşen dosyada şikayet olunan ... vekili temyiz etmiştir.
1-Sıra cetveli paylaşıma esas teşkil ettiğinden ve bir alacaklının diğer alacaklıların takiplerine ilişkin itirazlarını «sıra cetveline itiraz» davası olarak ileri sürebileceğinden asgari olarak; satılan malı belirleyen unsurlar, ihale tarihi ve ihale bedeli, alacaklıların adları ve dosya numaraları, alacaklıların alacak miktarları, takip tarihi ve takip şekli, takiplerin kesinleşme tarihleri ve haciz tarihleri, sıra cetvelinde yer almalıdır ve sıra cetveli, geçerli hacizleri esas alarak, haciz talep tarihine göre değil, haciz tarihine göre düzenlenmelidir.
.../...
S.2.


Öte yandan sıra cetveli yapılırken hacizli malların satış bedelinden, ilk önce haciz, satış ve paylaştırma giderleri ile bütün alacaklıları ilgilendiren, hacizli malın muhafazası için yapılan giderler, yedieminlik ücreti gibi ortak giderler çıkarılır. Satış bedelinden ortak giderlerin çıkarılması sonucunda artan para, kesin haciz sahibi alacaklılara alacakları oranında paylaştırılır. Ayrıca, Motorlu Taşıt Vergisi, satışa konu aracın aynından doğan vergi olduğundan sıra cetvelinde rehinli alacaklardan önce gelir. Bu tür vergi alacağının sıra cetvelinde yer verilmesi için alacaklı vergi dairesinin ayrıca takip yapması ve haciz koymasına gerek yoktur.
Yukarıda izah edilen hususların çoğuna şikayete konu sıra cetveli yapılırken riayet edilmemiş olmasına rağmen bu yönlere dikkat çekilerek sıra cetvelinin iptaline karar verilmesi gerekirken, yerel mahkemenin bu hususlara iptal gerekçesinde yer vermemesi isabetsiz olmuştur.
2- Şikayetçi ... bedeli paylaşıma konu araç üzerindeki haczi, 24.09.2012; aracın satış tarihi ise 04.09.2013’dür. Haciz tarihinde yürürlükte bulunan İİK’nın değişik 106. maddesine göre menkuller için satış isteme süresi 1 yıldır. Bu durumda, satış tarihine göre, gerek şikayetçi ....nin gerek şikayet olunan .... haczi ayaktadır. Şikayet olunan ...’nun haczi, şikayetçiden önce olduğuna göre, sıra cetveli bu konuda doğru düzenlenmiş olduğundan asıl dosya şikayetçisinin, şikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır.
3- Birleşen dosya şikayetçisi ... yönünden; icra dosyasında 2 ayrı sıra cetveli vardır, ikisi de 23.10.2013 tarihli olup şikayetçi kendisine tebliğ edilen sıra cetvelinin paylaşım içermeyen sıra cetveli olduğunu iddia etmiş, aksi de dosya içerisinde ispat edilememiştir. Bu nedenle şikayetçi Vergi Dairesi’nin şikayetinin süresinde olduğu kabul edilerek, ayrıca Motorlu Taşıt Vergisi'nin mahiyeti de dikkate alınarak işin esasına girilip karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile red kararı verilmesi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan izah edildiği gibi nedenlerle, birleşen dosyada şikayetçi vekili ve asıl ve birleşen dosyada şikayet olunan ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, birleşen dosyada şikayetçi vekili ve asıl ve birleşen dosyada şikayet olunan ... yararına BOZULMASINA, asıl ve birleşen dosyada şikayet olunan ...'dan alınan peşin harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 30.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla