Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2016/2884 E. , 2016/5240 K.

23. Hukuk Dairesi 2016/2884 E. , 2016/5240 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 488594
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2016/2884 E. , 2016/5240 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki itirazın iptaline ilişkin asıl, cezai şart, kar kaybı tazminatına ilişkin birleşen davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve karşı davalarda davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı-karşı davalılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
1-Dosya temyiz aşamasında iken, taraf vekilleri davadan feragat etmiştir. Feragat, 6100 sayılı HMK'nın 311. madde hükmü uyarınca, kesin hüküm sonuçlarını doğurduğu gibi, aynı Kanun'un 309/2. maddesi uyarınca karşı tarafın kabulüne de bağlı bulunmamaktadır. Öte yandan, aynı Kanun'un 310. maddesi uyarınca davadan feragat, karar kesinleşinceye kadar her aşamada mümkündür. Bunun sağlanabilmesi için hükmün öncelikle bu nedenle bozulması gerekmiştir.
2-Bozma nedenine göre, taraf vekillerinin temyiz ve temyizden feragat istemlerinin incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, hükmün re'sen BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları