23. Hukuk Dairesi 2016/2816 E. , 2016/5317 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/2816 E. , 2016/5317 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:42

23. Hukuk Dairesi 2016/2816 E. , 2016/5317 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacılar vekili, müvekkillerinin murisi olan ....ile davalılardan ...Şti. arasında 31.03.1988 tarihinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını bu şirket tarafından inşaatın yarım bırakıldığını, bunun üzerine davalı yükleniciler ... ve ... ile arsa sahibi arasında 04.03.1992 tarihinde 2. sözleşme yapıldığını akabinde 01.11.1993 tarihli 3. bir sözleşme düzenlediklerini, bu sözleşme uyarınca yükleniciler ..., ..., sözleşmeyi ...'a devir ve temlik ettiklerini, müvekkillerinin sözleşmenin ikinci maddesi uyarınca 543 ve 544 no'lu parselleri ve 534 parselde bulunan 8 no'lu daireyi davalı Yahşettin'e devir ve temlik etmesine rağmen, davalı Yasettin'in inşaatı bitirip teslim etmediğini ileri sürerek, mevcut inşaatların bitirilerek teslim edilme aşamasına gelinceye kadar sözleşmeler gereğince yapılması gereken parasal maliyetlerinin bilirkişi marifetiyle hesaplatılması, yüklenicilerin sözleşmeler gereğince yapıp teslim etmeyi taahhüt ettikleri dairelerin teslimi halinde kendilerine müvekkillerinin murisinin vermeyi taahhüt ettiği 534 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine yapılmakta olan inşaatta, zemin katta olup....numaralı işyerlerinin rayiç bedellerinin tespiti ile "inşaatların bitirilip teslim edilme aşamasına gelinceye kadar yapılması lazım gelen parasal maliyetini" karşılayacak miktardaki arsa ve işyerlerinin maliyet hesabından düşülmesine, maliyeti karşılamayan kısmının ise şimdilik fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL maddi tazminat manevi tazminatın davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalıların sözleşme gereği davacılara ait olacak daireleri ve ortak kullanım alanlarını tamamlamadığı, davalıların sözleşme gereği davacılara ait olacak dairelerde ve binanın ortak kullanım alanlarında eksik bıraktığı işler toplamının (İnşaat+elektrik+makine tesisat)=221.075,00 TL olduğu, sözleşme gereği davalılara verilecek olan 533 no'lu parselin arsa değerinin 68.640,00 TL, 534 no'lu parsel üzerinde bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ve 7 no'lu işyerlerinin rayiç değerinin de 120.000,00 TL olmak üzere davalılara verilecek yerlerin toplam değerinin 188.640,00 TL olduğu, bu duruma göre, davacıların davalılardan (221.075,00 TL - 188.640,00 TL) = 32.435,00 TL eksik iş bedeli alacağı olduğu gerekçesiyle, maddi tazminat talebinin kabulü ile manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.
Karar, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacının dilekçesindeki talepleri ve davalının temyiz dilekçesindeki temyiz sebepleri nazara alındığında tarafların sözleşmeyi tasfiye etmek istedikleri anlaşılmaktadır. Bu durumda tarafların sözleşme uyarınca kazandıkları kendi uhdelerinde bırakılmalı, sözleşme uyarınca kazanamadıkları belirlenerek kazanılamayan kısım konusunda tahsil hükmü oluşturulmalıdır.
Mahkemece, toplam eksik iş bedelinden, davalılara verilmesi gereken arsa ve bağımsız bölümlerin değerleri çıkarılmak suretiyle yapılan hesaba göre hüküm kurulmuş ise de, hesap sözleşme sonucunda elde edilecek menfaate göre yapılmamıştır. Bu durumda mahkemece davacı arsa sahiplerine teslimi gereken 15 dairedeki eksik iş bedeli ve bu bağımsız bölümlere isabet edecek hisse oranında ortak alanlardaki eksik iş bedeli olarak tespit edilen 221.075,00 TL'den, davalı yükleniciye teslimi gereken 533 parselin tespit edilen değeri olan 68.640,00 TL ile davalılara teslimi gereken bağımsız bölümlerin tamamlanmış hali ile toplam değeri tespit edilip, çıkarılmalıdır. Sonuç olarak eksik iş bedelinin,....numaralı parselin değeri ve davalılara teslimi gereken bağımsız bölümlerin değerinden daha az olması halinde davanın reddine, aksi halde kazanılmış haklar da dikkate alınarak çıkan bedele hükmedilmesi gerekmekte olduğundan, açıklanan nedenlerle, hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, anılan davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla