23. Hukuk Dairesi 2016/2524 E. , 2016/5039 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/2524 E. , 2016/5039 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:43

23. Hukuk Dairesi 2016/2524 E. , 2016/5039 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
Vek. Av. ...

Taraflar arasındaki kayıt kabul davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekili ile katılma yoluyla davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkili ile davalı müflis şirket arasındaki ticari ilişki nedeniyle alacaklarının bulunduğunu, şirketin 27.05.2010 tarihinde iflas ettiğini, bu tarih itibariyle davalı müflisten 2.035.645,00 TL alacaklı olduklarını, iflas masası yaptıkları başvuru sonucu alacağın sadece 200.000,00 TL'sinin kabul edilmiş olduğunu, iflas tarihi itibariyle 2.035.645,00 TL olan alacaklarının iflas masasına kayıt ve kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı iflas idaresince davaya cevap verilmemiş yargılama aşmasında davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davacının ticari defter ve kayıtlarının, açılış ve kapanış tasdiklerinin yapıldığı, birbirini teyit ettikleri, dayanak kayıtlarının da mevcut olduğu ve sahibi lehine delil niteliği taşıdığı ve iflas tarihi itibariyle sıra cetveline kaydedilen ve tahsil edilen tüm alacaklar düştükten sonra davacının davalıdan 1.912.851,40 TL alacaklı olduğu anlaşılmakla, davanın kısmen kabulüne,... düzenlenen sıra cetvelinin iptaline, davacının 1.912.851,40 TL alacak üzerinden sıra cetveline kayıt ve kabulüne, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili ve davacı vekili ( katılma yolu ile ) temyiz etmiştir.
1-Dava, alacağın iflas masasına kayıt kabul istemine ilişkindir.
Dairemizin 19.01.2015 ve 11.02.2016 tarihli geri çevirme kararları gereğince davaya konu sıra cetveli İİK'nın 166. maddesinde belirtilen gazetelerde ilan edilmiş ise ilana ilişkin gazete nüshalarının asılları ya da tarihleri anlaşılacak şekilde çektirilen onaylı fotokopileri ile davacı tarafın kayıt başvurusu sırasında tebliğe elverişli adres gösterip göstermediğine ve masraf avansı (İİK.m.223) verip vermediğine ilişkin bilgiler talep edilmiş, .... dosyasının 16.03.2015 tarihli yazı cevabında sıra cetveli ilanının 27.12.2010 Tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde, 28.12.2010 tarihinde Antalya ‘da yayın yapan İleri Gazetesinde ve 04.01.2011 tarihinde .... genelinde yayın yapan Vatan Gazetesi’nde ilan edildiği, yine 10.03.2016 tarihli yazı cevabında ise davacı şirket tarafından masraf avansı verilmediği bildirilmiştir. Tebligat için gerekli giderler yatırılmamışsa dava
../..
S.2.


açma süresi ilânla başlar. İİK'nın 223. maddesine göre tebliğe elverişli adres gösterilir ve gerekli masrafı avans olarak yatırılırsa, süre itiraz edene yapılan tebliğden itibaren hesaplanır. Masraf yatırılmadığı halde tebligat yapılmış olsa bile bu kural yine geçerlidir. Kanunda öngörülen 15 günlük süre hak düşürücü nitelikte olup mahkemece re'sen dikkate alınmalıdır. Davacı tarafça masraf avansı yatırılmadığından iflas sıra cetveline itirazın süresi ilan tarihinden itibaren işlemeye başlayacağından itiraza uğrayan sıra cetveli en son 04.01.2011 tarihinde ilân edilmiş olup, dava ise 15 günlük hak düşürücü süre geçirildikten sonra 24.01.2011 tarihinde açılmıştır. Mahkemece, tebliğ tarihi esas alınarak davanın hak düşürücü süre içerisinde açıldığının kabulü doğru olmamıştır.
2-Bozma nedenine göre, taraf vekillerinin temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün re'sen BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla