23. Hukuk Dairesi 2016/1097 E. , 2016/5284 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/1097 E. , 2016/5284 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:46

23. Hukuk Dairesi 2016/1097 E. , 2016/5284 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki asıl, karşı ve birleşen sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl, karşı ve birleşen davaların reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Asıl dosyada şikayetçi-karşı dosyada şikayet olunan vekili, bedeli paylaşıma konu taşınmaz üzerinde paylaştırma dışı tutulmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu, bu nedenle sıra cetvelinin hatalı olduğunu ileri sürerek, ... 2. İcra Müdürlüğünün 2007/5242 Esas sayılı icra takip dosyasındaki sıra cetvelinin iptali ile kendilerine düşen payın ödenmesini ve buna ilişkin yeniden sıra cetveli tanzimine karar verilmesini talep etmiştir.
Asıl dosyada şikayet olunan-birleşen dosyada şikayetçi.... vekili, yapılan sıra cetvelinde müvekkili kurumun 4. sırada yer aldığını, şikayet olunan N.....'nin alacaklı olduğu 2. İcra Müdürlüğü'nün 2007/5239 E. sayılı dosyasının dağılıma dahil edilmemesi gerektiğini, müvekkili kurumun alacağının eksik gösterildiğini ileri sürerek, sıra cetvelinin iptalini talep etmiştir.
Asıl ve birleşen dosyada şikayet olunan-karşı davada şikayetçi vekili, ...icra Müdürlüğü'nün 2007/5242 E. sayılı dosyasında yapılan sıra cetvelinin usul ve yasaya uygun olduğunu, şikayetin reddi gerektiğini karşı davasında ise ... alacağının 5 yıllık tahsil zamanaşımı dolduğundan ...'nın haczinin sıra cetveline konu olamayacağını ileri sürerek, asıl ve birleşen dosyada şikayetlerin reddi ile karşı şikayetin kabulünü talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, ... Dairesi haczinin dava konusu yapılması üzerine Vergi Mahkemesi ısrar kararının ..... Kurulu’nca bozulmasının artık Vergi Mahkemesi kararının aksi yönde tecelli edeceğinin yasa gereği olduğu, bu durumda, İcra Müdürlüğü’nce düzenlenen sıra cetvelinde, Vergi Dairesi'ne yer verilmemesinin yasaya aykırı bir durum oluşturmadığı, haciz tarihleri itibariyle garame yapılması ve ... alacağının satış tarihine kadar faizlendirilmesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmadığı gerekçesiyle, asıl ve birleşen dosyadaki şikayetler ile karşı dosyadaki şikayetin reddine karar verilmiştir.
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
Asıl dosyada şikayet olunan vekili karşı şikayette bulunmuştur. Sıra cetveline şikayet tebliğinden itibaren 7 gün içinde yapılır. Karşı şikayetçi vekiline sıra cetveli 27.03.2013 tarihinde tebliğ edildiğine ve karşı şikayetin 7 günlük yasal süre geçtikten sonra yapılmasına göre karşı şikayetin bu sebeple reddi gerekmekte ise de kararın sonucu itibariyle doğru olmasına göre bu hususa işaret edilmekle yetinilmiştir.
Bu açıklamalara ve dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan İcra Mahkemesi kararının İİK’nın 366. maddesi uyarınca ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden asıl ve birleşen dosyada şikayet olunan-karşı dosyada şikayetçiden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla