23. Hukuk Dairesi 2016/413 E. , 2016/5059 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/413 E. , 2016/5059 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:47

23. Hukuk Dairesi 2016/413 E. , 2016/5059 K.

"İçtihat Metni"
...

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkilinin, davalı ....üyeliğini dava dışı kardeşi H....devraldığını, kur'a ile.... tahsis edilen... dairenin tapusunun, bir kısım davalıların murisi yüklenici....tarafından kooperatife devredilmediğini ve bu dairenin muvazaalı olarak davalı ...'a satıldığını, daha sonra yapılan kur'a çekimi ile müvekkiline C blok 6 no'lu dairenin tahsis ve tapuda tescil edildiğini, ancak bu kez de, ....taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile daire satın alan dava dışı....tarafından açılan dava sonucunda, bu bağımsız bölümün de adı geçen kişi adına tesciline karar verildiğini, yüklenici.... muvazaalı işlemleri nedeniyle müvekkilinin mağdur olduğunu, aleyhine açılan davalar sonucunda yargılama giderlerine mahkum edildiğini, çeşitli kira ve taşınma masrafları yapmak zorunda kaldığını ileri sürerek, ... dairenin bedelinin ve müvekkilinin uğradığı diğer tüm zararlarına karşılık fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 50.000,00 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiş, ıslah yoluyla talebini 64.900,00 TL'ye artırmıştır.
Davalı ... vekili, müvekkilinin... daireyi ....satın aldığını, aradan 10 yıl geçtikten sonra bu davayı açan davacının, böylelikle müvekkilinin iyiniyetli olduğunu zımnen kabul etmiş bulunduğunu, öte yandan, davacının bu daireye ilişkin hakkından feragat ederek ikinci bir kuraya girdiğini ve kendisine C blok 6 nolu dairenin dairenin tahsis edildiğini, davanın hak düşürücü süre geçtikten sonra açıldığını, davacının talebini kooperatife yöneltmesi gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Davalı ...mirasçıları vekili, davanın reddini istemiştir.
Davalı müflis ... tasfiye işlemlerini yürüten iflas dairesi davaya cevap vermemiştir.

../..
S.2.


Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davacının 4. Kat 15 no'lu dairenin bedelini talep etmekte haklı olduğu gerekçesiyle, davanın kabulü ile 64.900,00 TL'nin yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı ... vekili temyiz etmiştir.
Dava, kendisine konut tahsisi ve teslimi yapılmayan davacı ortağın, tazminat istemine ilişkindir.
Davacı ...'un davalı müflis .... üyesi olduğu, üyeliği dava dışı ... devraldığı, devir öncesi ....kur'a ile tahsis edilen 4. Kat 15 no'lu dairenin, kat irtifakı tesisi sırasında, kooperatif ile aralarında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ilişkisi bulunan davalıların murisi ... adına tescil edildiği, ...n bu daireyi 07.05.1999 tarihinde davalı ...'a tapuda satış yoluyla devrettiği, bunun üzerine, davacıya kur'a ile C Blok 6 no'lu dairenin tahsis edildiği ve 17.12.2002 tarihinde ferdileşme ile adına tescil edildiği, ancak bu kez, .... anılan daireyi taşınmaz satış vaadi ile satın aldığını ileri süren ...tarafından açılan tapu iptal ve tescil davası sonucunda bu dairenin de adı geçen kişi adına tesciline karar verildiği, sonuçta davacıya tahsis ve teslim edilecek daire kalmadığı, davacının tazminat istemiyle işbu davayı açtığı anlaşılmıştır.
Bu durumda, davacıya konut tahsis ve teslim etme yükümlüğünün, üyesi bulunduğu davalı kooperatife ait olduğu, bu sebeple davacının talebini ancak kooperatife karşı ileri sürebileceği, kooperatif ile aralarında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ilişkisi bulunan ... bağımsız bölümü devralan davalı ...'a husumet yöneltilemeyeceği gözetilerek, davalı ... yönünden HMK'nın 114/1-d ve 115/2 maddeleri uyarınca davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken, adı geçen davalı yönünden de davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, adı geçen davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.11.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Cevapla