23. Hukuk Dairesi 2015/9814 E. , 2016/5477 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/9814 E. , 2016/5477 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:48

23. Hukuk Dairesi 2015/9814 E. , 2016/5477 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki asıl ve birleşen tapu iptali, tescil davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün asıl ve birleşen davada davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde asıl ve birleşen davada davacı vekili Av. ... gelmiş olup, tebligata rağmen başka gelen olmadığından onların yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- KARAR -
Asıl ve birleşen davada davacı vekili, müvekkilinin S.S. Şakar Konut Yapı Kooperatifi'nin üyesi olduğunu, tüm ödemelerini ifa ettiğini, Kooperatif başkanı Fatih Büyükata'nın B blok 6 numaralı daireyi davalıya sattığını, ancak tapusunu verememesi nedeniyle, kur'ada müvekkiline isabet eden C blok 10 numaralı dairenin teminat olarak davalı adına tescil edildiğini, davalı ...'ün dava konusu dairenin güvence olarak kendisine verildiğini kabul ettiğini ileri sürerek, 2054 ada 3 parsel C blok 10 numaralı dairenin tapu kaydının iptaline ve müvekkili adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Asıl davada davalı vekili, C blok 10 numaralı dairenin tapusunun teminat olarak müvekkiline verildiğini, müvekkiline satışı yapılan B blok 6 numaralı dairenin tescili yapılmadan C blok 10 numaralı dairenin devrinin müvekkilinden beklenemeyeceğini, müvekkilinin hile ve muvazaa içeren davranışının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Birleşen davada davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece davanın reddine dair verilen kararın yüklenici kooperatifin edimini yerine getirmemesi sebebiyle davacı ...'ın yüklenicinin halefi sıfatıyla dava dışı arsa sahibinin tasarrufunda bulunan taşınmaz ile ilgili tapu iptali ve tescil talebinde bulunamayacağı, davacıya tahsis edilebilecek birleşen davada davalı müflis kooperatif adına kayıtlı başka taşınmaz da bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, asıl ve birleşen dosyada davacı vekili temyiz etmiştir.
Davacı ...'ın davalı kooperatife üye olduğu, kooperatife karşı yükümlülüklerini yerine getirdiği, uyuşmazlık konusu 2054 ada 3 parsel C blok 10 numaralı bağımsız bölümün, teminat olarak davalı ...'a verildiği, bu hususun davalının

bilgisinde olduğu konularında uyuşmazlık yoktur. Dava konusu taşınmazın davalı adına kayıtlı olduğu ve dava dışı arsa sahibinin bu hususta niza çıkarmadığı göz önüne alındığında mahkeme gerekçesinin yerinde olmadığı açıktır. Bu hususlar ve davalı ...'un başka bir bağımsız bölüm bulunmaması halinde, ancak davalı kooperatiften bir talepte bulunabileceği dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl ve birleşen dosyada davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 1.350,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalılardan alınarak, Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davacıya verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla