23. Hukuk Dairesi 2015/9734 E. , 2016/5423 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/9734 E. , 2016/5423 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:49

23. Hukuk Dairesi 2015/9734 E. , 2016/5423 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kabulüne, birleşen davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün asıl davada davacı-birleşen davada davalı vekilince duruşmalı, diğer taraflar vekillerince duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde asıl davada davacı-birleşen davada davalı ... ve vekili Av. ... ile asıl davada davalı-birleşen davada davacı ... ve vekili Av. ... ve birleşen davada davalı ...'nin gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- KARAR -
Davacı vekili asıl davada, müvekkili ile davalı arsa sahibi arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını, üçüncü kişi ...'nin de yüklenici sıfatıyla sözleşmede yer aldığını, sözleşme hükümlerine göre inşaatın tamamlandığını, davalının sözleşmeye göre kendisine düşen bağımsız bölümleri teslim aldığını, gelir getirmesi amacıyla tasarrufta bulunduğunu ancak hak edilmesine rağmen 20 no'lu bağımsız bölümün müvekkiline devredilmediğini ileri sürerek, 20 no'lu bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile davacı adına tescilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili asıl davada, inşaatın tamamlanmadığını, müvekkili arsa sahibinin kendisine düşen bağımsız bölümleri teslim almadığını, yükleniciler arasında mecburi dava arkadaşlığı bulunup davanın sıfat yokluğundan reddi gerektiğini, kendi edimini yerine getirmeyen davacının karşı taraftan edimini yerine getirmesini istemesinin mümkün olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Birleşen davada davacı vekili, müvekkili arsa sahibi ile davalı yükleniciler arasında 17.08.2005 tarihli düzenleme şeklinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını, sözleşmeye göre inşaatın yapım süresinin temel üstü ruhsatın alınmasından itibaren 24 ay olduğunu, projenin 04.01.2008 tarihinde onaylanmasına rağmen inşaatın 2010 yılı sonuna doğru tamamlanma aşamasına geldiğini, yüklenicilerin edimlerini sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmediklerini, taşınmazda inşa edilen otopark ve depo izolasyonunun yapılmadığını, bodrum katta yer alan tuvaletlerin tamamlanmadığını, binada kullanılan malzemenin ve mermerlerin teknik şartnameye aykırı olduğunu, yangın merdivenlerinin sözleşmeye aykırı yapıldığını, doğalgaz sayaçlarının takılmadığını, dubleksin projeye aykırı olduğunu, çevre


düzenlemesinin eksik bırakıldığını, yaptırılan tespitte eksikliklerin giderilmesi için 60.000,00 TL'ye ihtiyaç olduğunun hükme bağlandığını, eksikliklerin ifası, ifanın imkansızlığı durumunda bedeli ile geç teslim nedeniyle kira tazminatı bedelinin ödenmesinin yüklenicilere ihtar edildiği halde yüklenicilerin ihtara uymadıklarını ileri sürerek, eksik iş bedellerinin tespiti ile tespit edilen miktarın davacılardan tahsili ile fazlaya ilişkin hakları saklı olmak üzere geç teslimden dolayı 10 adet bağımsız bölümün aylık 750,00 TL' den 11 aylık kira bedeli olan 82.500,00 TL'nin faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.
Birleşen davada davalı ..., binanın sözleşmede belirlenen sürede tamamlandığını ancak eksik bir kısım işler dolayısıyla arsa sahibine teslim edilemediğini, bir kısım eksik işlerin tespitten sonra tamamlandığını, 3 dairenin kira bedelinin arsa sahibine ödemesi düşüncesiyle kendisi tarafından arsa sahibinin muvafakatı olmadan kiraya verildiğini, bu dairelerin kira bedellerini ödemeye hazır olduklarını, diğer bağımsız bölümlerin ise teslim edilmediği gibi kiraya da verilmediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Birleşen davada davalı ..., davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, asıl davanın kabulü ile 20 no'lu bağımsız bölümün tapusunun iptali ile davacı adına tesciline, birleşen davanın kabulü ile 102.500,00 TL'nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline dair verilen kararın asıl davada davalı ... vekili ile birleşen davada davalı ... vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemiz'in 2012/6139 E., 2013/1936 K. sayılı ilamı ile eksik iş bedeline ilişkin raporun denetime elverişli olmadığı, kira tazminatına ilişkin olarak talebin aşıldığı ve arsa sahibine 1 dükkan verildiği halde 2 dükkan kirasının hesaplandığı, fiili teslime ilişkin eksik araştırma yapıldığı ve birleşen davada hüküm altına alınan eksik işler bedelinin ödenmesi koşulu ile asıl dava konusu tescile karar verilmesi gerektiği belirtilerek bozulmasına karar verilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda birleşen davanın kısmen kabulü ile birleşen dosyada hükmedilen eksik iş bedeli arsa sahibi davalı ... adına ödendiği takdirde dava konusu Ümraniye, Atatürk Mahallesi 40 ada 35 parseldeki binanın 20 no'lu bağımsız bölümünün davalı ... adına vaki tapu kaydının iptali ile davacı ... adına tapuya tesciline karar verilmiştir.
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
1- Birleşen davada davalı ...'nin temyiz itirazları yönünden;
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, birleşen davada davalı ...'nin tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2- Asıl davada davalı ... vekilinin temyiz itirazlarına ilişkin olarak, 6098 sayılı TBK'nın genel hükümlerine göre edimini ifa etmeyen kişi karşı tarafa ifa talebinde bulunamaz. Asıl dava açıldığı tarihte yüklenicinin henüz bütün edimlerini ifa etmediği sabittir. Bu durumda davacının dava tarihi itibari ile tescil talep hakkı olmadığı tüm harç, masraf ve vekalet ücretinden asıl davada davacı tarafın sorumlu olduğu halde harç, masraf ve vekalet ücretinden asıl dosyada davalının sorumlu tutulması doğru görülmemiştir.
3- Birleşen davada davacı vekili ve davalı ... vekilinin temyiz itirazlarına gelince; Dairemiz'in 2012/6139 E., 2013/1936 K. sayılı ilamında kesinleşen yönler dikkate alındığında taraflar arasındaki teslim süresini ruhsattan itibaren 30 ay olarak değiştiren ve gecikme tazminatını bağımsız bölüm başı 400,00 TL olarak belirleyen adi yazılı sözleşme geçersizdir. Bu durumda mahkemece, tarafların eksik ve ayıplı işe ilişkin itirazları da dikkate alınarak yeniden keşif yapılarak eksik ve ayıplı işler belirlenmeli, kira tazminatına ilişkin


olarak ise, fiili teslim hususu tam olarak netleştirilerek, fiili teslimin ihtar tarihinden önce olduğu anlaşılması halinde teslim tarihine kadar, sonra olduğu anlaşılması halinde ise taleple bağlı kalınarak ihtar tarihine kadar hesap yapılarak, sonucuna göre bir karar verilmedir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, birleşen davada davalı ...'nin temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, asıl davada davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, asıl davada davalı yararına, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, birleşen davada davacı vekili ve davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, birleşen davada davacı ve davalı ... yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden birleşen davada davalıdan alınmasına, diğer taraflardan alınan peşin harçların istek halinde iadelerine, 1.350,00 TL duruşma vekalet ücretinin karşılıklı alınarak birbirlerine verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla