23. Hukuk Dairesi 2015/8841 E. , 2016/4879 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/8841 E. , 2016/4879 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:52

23. Hukuk Dairesi 2015/8841 E. , 2016/4879 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
ASIL ve BİR. DAVADA
DAVACILAR : 1-... ve 25 davacı Vek. Av. ...
ASIL ve BİR. DAVADA


Taraflar arasındaki tapu iptali, tescil ve kooperatifin feshi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen kooperatifin feshine ilişkin davanın kabulüne, tapu iptali ve tescile ilişkin davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün asıl ve birleşen davada davacılar vekilince duruşmalı, asıl ve birleşen davada davalı vekilince duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde asıl ve birleşen davada davacılar vekili Av. ... gelmiş olup, tebligata rağmen başka gelen olmadığından onların yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçelerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- KARAR -
Davacılar vekili asıl ve birleşen davada; davacıların davalı kooperatifin faaliyet gösterdiği ... 466 ada, 270 parsel taşınmazda arsa payına sahip iken bir bağımsız daire karşılığı payına düşen gayrimenkulün tapu kaydını kooperatif adına tescil ettirdiğini, ancak davalı kooperatifin davacıya vermeyi vaat ettiği daireyi tamamlayarak teslim etmediğini hatta 3. şahıslara olan borcundan dolayı gayrimenkulün üzerine hacizler konulduğunu ve gayrimenkulün tamamının satışa çıkarıldığını ileri sürerek kooperatif arsasında davacıların payına düşen arsa payının kooperatif üzerinden iptali ile davacılar adına tesciline, kooperatif yönetim kurulunun uzun süredir bulunamaması, genel kurulların yapılmaması, ticari defterlerin bulunmaması nedenleri karşısında kooperatifin feshini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi kurulu raporu ve tüm dosya içeriğine göre; davalı kooperatif üye kayıt defteri, karar defteri, ve Kooperatifler Kanunu ve Ana sözleşmeye göre saklanması gereken belgelerin kooperatifte bulunmadığı, kooperatifin bilanço durumunu gösterir kayıtların belgelerin bulunmadığı, davalı kooperatif hakkında Karamürsel icra müdürlüğünde icra takip dosyası bulunduğu ve bu takip dosyasından kooperatife ait taşınmaz üzerine haciz konulduğu, bina inşaatlarına ait betonarme taşıyıcı elemanlarının, karot numuneleri ve Kooperatife ait Betonarme ve Statik Projelerine göre değerlendirilerek ilgili Belediyeden yeniden inşaat yapım ruhsatı alınması gerektiği, zira kooperatif inşaatının halihazır durumunda ruhsatının bulunmadığı, yapılaşmaya izin verilmesi halinde, betonarme taşıyıcı sisteminin güçlendirilmesi gerektiği, çevre drenaj sisteminin mutlaka yapılmasının
.../...
S.2

zorunlu olduğu, tesbit olunan bu durumlara göre 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 81/7 ve Ana Sözleşmenin 85/7. maddeleri gereği kooperatifin amacına ulaşma imkanının bulunmadığı anlaşıldığından davalı kooperatifin feshine, yasal dayanağı olmadığından davacıların tapu iptal ve tescil taleplerinin reddine karar verilmiştir.
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
Dava, kooperatifin feshi ve tapu iptal tescil istemine ilişkindir. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 81 . maddesinde fesih nedenleri ve fesih talep edebilecekler sınırlı olarak sayılmıştır. Anılan madde gereğince ortaklar kooperatifin feshini isteyemezler. Bu durumda mahkemece aktif husumet yokluğundan davanın reddine karar verilmesi gerekirken işin esasına girilip yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl ve birleşen davada davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın asıl ve birleşen davada davalı yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden asıl ve birleşen davada davacılardan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde asıl ve birleşen davada davalıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla