23. Hukuk Dairesi 2015/8445 E. , 2016/4867 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/8445 E. , 2016/4867 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:52

23. Hukuk Dairesi 2015/8445 E. , 2016/4867 K.

"İçtihat Metni"
...

Taraflar arasındaki iflas davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde müdahil ... vekili, 18.06.2015 tarihli ek kararı ise müdahil ... vekili ile .... vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, davacı şirketin mevcut mal varlığının borçlarını karşılamaya yetmediğini, bu nedenle 21.12.2011 gün ve 9 numaralı Ortaklar Kurulu Kararı ile şirketin iflâsının ertelenmesi için talepte bulunulmasına karar verildiğini, sunulan iyileştirme projesinin uygulanması ile davacının mali durumunun düzelebileceğini ileri sürerek, müvekkilinin iflâsının bir yıl süre ile ertelenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Müdahillerden ...ve ... iflâsın ertelenmesine; diğer müdahiller ise, borca batık olan şirketin iflâsına karar verilmesini istemişlerdir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davacı şirketin borca batık olduğu, davacının iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğu, İİK'nın 179. maddesindeki koşulların davacı yararına oluştuğu, gerekçesiyle, davacı şirketin iflasın bir yıl süre ile ertelenmesine dair verilen kararın, temyizi üzerine, Dairemizce onanmasına karar verilmiş bu kez davacı şirket iflasın ertelenmesi kararının 1 yıl süreyle uzatılması takibinde bulunulmuş mahkemece 21.03.2014 ve 18.06.2015 tarihli ek kararlar ile davacı şirketin iflas erteleme kararının 1'er yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
21.03.2014 tarihli ek kararı müdahil ....Ş vekili, 18.06.2015 tarihli ek kararı ise fer'i müdahil ... vekili ile .... vekili temyiz etmiştir.
1) İflas erteleme kararının uzatılmasına ilişkin 21.03.2014 tarihli ek karara yönelik temyiz itirazları yönünden;
İflas erteleme süresinin uzatılması kararları her ne kadar birbirini takip eden sürelerle aynı dosya üzerinden verilen kararlar gibi görünse de her iflas erteleme süresinin uzatılması müstakil bir dava olma mahiyetindedir. Bu nedenle mahkemeden uzatma talebinde bulunulduğunda, mahkemece, müdahillere uzatma talebi tebliğ edilmeli, önceki iflas erteleme kararı uyarınca atanan kayyımın raporları denetlenerek, şirketin mali durumu, borca batıklığı ve iyileştirme imkânının olup olmadığı, bilirkişi raporu alınarak belirlenmelidir.
Mahkemece müdahillere tebliğ yapılmadan ve yukarıda belirlenen şekilde bilirkişi raporu alınmadan, sadece kayyım raporları ile iflas erteleme süresinin uzatılmasına karar verilmesi doğru görülmemiştir.
.../...
S.2

2) İflas erteleme süresinin uzatılmasına ilişkin 18.06.2015 tarihli ek karara yönelik temyiz itirazlarına gelince;
İflas erteleme süresinin ikinci kez uzatılması talebinin değerlendirilebilmesi için birinci uzatma kararının kesinleşmiş olması gerekmektedir.
Dosya kapsamından, birinci uzatma kararı henüz temyiz incelemesindeyken ikinci kez uzatma kararının verildiği anlaşılmıştır. Bu durumda mahkemece, birinci uzatma kararının kesinleşmesi beklenerek, ikinci uzatma talebi hakkında bu kesinleşmeden sonra bir karar verilmesi gerekirken, birinci uzatma kararı kesinleşmeden karar verilmesi doğru olmamıştır.
Öte yandan, mahkemece, ilk iflas erteleme talebi üzerine, 15.02.2012 ve 07.05.2012 tarihinde tedbir kararı verildiği ve şirketin iflas erteleme kararı ile amaçlanan sonuca bu tarihten itibaren ulaştığı anlaşılmıştır. İflas erteleme kurumunun amacı da nazara alınarak, yargılama aşamasında iflas erteleme talep eden şirketin gelinen tarih itibariyle, iflas halinden kurtulamamış olması durumu da talep eden şirket aleyhine değerlendirilmelidir. Mahkemece verilecek kararda bu hususun da nazara alınması gerekmesine rağmen, bu hususun nazara alınmaması da doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile 21.03.2014 tarihli ek kararın, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile 18.06.2015 tarihli ek kararın BOZULMASINA, peşin alınan harçların istek halinde temyiz edenlere iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla